Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông báo

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-060919-0044).Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-060919-0044).

​Ngày 06/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ hoàn các loại thuế đối với cơ quan thuế của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-060919-0044.

Qua thẩm định hồ sơ của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Đính kèm Văn bản số 4235/TB-CT ngày 10/9/2019 của Cục Thuế tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Chi nhánh Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Chi nhánh Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.295 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

17/09/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty TNHH SX-TM-DV hóa chất Thái Lai (biên nhận số 000.04.19.H39-290819-0310)Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty TNHH SX-TM-DV hóa chất Thái Lai (biên nhận số 000.04.19.H39-290819-0310)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH SX – TM – DV hóa chất Thái Lai (biên nhận số 000.04.19.H39-290819-0310) về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng kho chứa hóa chất – sức chứa 2.535 tấn tại Lô LF13, đường số 1, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 của báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án của Công ty TNHH SX – TM – DV Hóa chất Thái Lai, tổng mức vốn đầu tư của dự án là 40 tỷ đồng, do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty TNHH SX – TM – DV Hóa chất Thái Lai phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm ngàn đồng).

 Công ty TNHH SX – TM – DV hóa chất Thái Lai có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty TNHH SX – TM – DV hóa chất Thái Lai (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-290819-0310). 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Quý Công ty nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

13/09/2019 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam (biên nhận số 000.04.19.H39-040919-0380) Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam (biên nhận số 000.04.19.H39-040919-0380)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An có tiếp nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam (biên nhận số 000.04.19.H39-040919-0380) về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy sang chai, gia công và đóng gói thuốc BVTV công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm tại lô MF 7 + 8 + 9, đường số 19, KCN Đức Hòa 1 – Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 của báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nhà máy sang chai, gia công và đóng gói thuốc BVTV công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm tại lô MF 7 + 8 + 9, đường số 19, KCN Đức Hòa 1 – Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, tổng mức vốn đầu tư của dự án là 80.000.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục IV.1.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam phải nộp là 10.500.000 đồng (Mười triệu năm trăm ngàn đồng).

 Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-040919-0380). 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Quý Công ty nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

13/09/2019 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty TNHH Long Thịnh Sao Vàng (biên nhận số 000.04.19.H39-210819-0248) Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty TNHH Long Thịnh Sao Vàng (biên nhận số 000.04.19.H39-210819-0248)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Long Thịnh Sao Vàng (biên nhận số 000.04.19.H39-210819-0248) về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu dân cư Sao Vàng, quy mô diện tích 11,86577 ha tại xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.5.2 của báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu dân cư Sao Vàng, quy mô diện tích 11,86577 ha, tổng mức vốn đầu tư của dự án là 112.405.147.008 đồng, do đó dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 3 (Dự án hạ tầng kỹ thuật) có vốn từ trên 100 tỷ đến 200 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty TNHH Long Thịnh Sao Vàng phải nộp là 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng).

Công ty TNHH Long Thịnh Sao Vàng có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty TNHH Long Thịnh Sao Vàng (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-210819-0248). 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Quý Công ty nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

13/09/2019 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Chi nhánh Công ty TNHH DV XNK Hoàng Danh (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-200819-0440/TNHS)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Chi nhánh Công ty TNHH DV XNK Hoàng Danh (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-200819-0440/TNHS)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện của Chi nhánh Công ty TNHH DV XNK Hoàng Danh (Địa chỉ liên hệ:  Khu 2, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-200819-0440.

Qua thẩm định hồ sơ của Quý Công ty, Sở Công Thương có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Đính kèm Văn bản số 2149/SCT-QLCN ngày 03/9/2019 của Sở Công Thương).

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu và nộp lại tại Trung tâm trước ngày 07/10/2019 để Trung tâm phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.292 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

13/09/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH XD DV Ngân Hồng PhátThông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH XD DV Ngân Hồng Phát

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH XD DV Ngân Hồng Phát, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-210619-0046.

Qua thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đính kèm Thông báo số 3265/STNMT-QLMT ngày 30/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường).

Để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và nộp lại tại Trung tâm trước ngày 25/9/2019 để Trung tâm phối hợp với cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.986 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

13/09/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH Đồng Bằng (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-130819-0452)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH Đồng Bằng (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-130819-0452)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án do Công ty TNHH Đồng Bằng làm chủ đầu tư, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-130819-0452. 

Qua kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đính kèm Thông báo số 3296/STNMT-QLMT ngày 4/9/2019 của Sở Tài nguyên  Môi trườngđính kèm).

Để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và nộp lại tại Trung tâm trước ngày 25/9/2019 để Trung tâm phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.986 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

13/09/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH MTV Anh Bình (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260619-0366)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH MTV Anh Bình (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260619-0366)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH MTV Anh Bình, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260619-0366.

Qua thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đính kèm Thông báo số 3319/STNMT-QLMT ngày 4/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường).

Để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và nộp lại tại Trung tâm trước ngày 25/9/2019 để Trung tâm phối hợp với cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.986 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

13/09/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH MTV Anh Bình (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260619-0366Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH MTV Anh Bình (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260619-0366

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH MTV Anh Bình, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260619-0366.

Qua thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đính kèm Thông báo số 3319/STNMT-QLMT ngày 4/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường).

Để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và nộp lại tại Trung tâm trước ngày 25/9/2019 để Trung tâm phối hợp với cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.986 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

13/09/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Phạm Thế Vinh (biên nhận hồ sơ số  000.04.19.H39-050919-0164)Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Phạm Thế Vinh (biên nhận hồ sơ số  000.04.19.H39-050919-0164)

​Vào ngày 05/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Phạm Thế Vinh (Địa chỉ: 149, đường Nguyễn An Ninh, Phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-050919-0164, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 26/9/2019.

Hồ sơ của Ông đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu xác minh có thông tin án tích nên cơ quan liên quan tiếp tục xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Ông vì sự chậm trễ nêu trên, mong Ông thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

13/09/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Nguyễn Quốc Hưng (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-040919-0210)Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Nguyễn Quốc Hưng (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-040919-0210)

​Vào ngày 04/09/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Nguyễn Quốc Hưng (Địa chỉ: Ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Hòa Thượng,, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-040919-0210, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 25/09/2019.

Hồ sơ của Ông đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu xác minh có thông tin án tích nên cơ quan liên quan tiếp tục xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Ông vì sự chậm trễ nêu trên, mong Ông thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

13/09/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Trần Quốc Việt (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-040919-0254)Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Trần Quốc Việt (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-040919-0254)

​Vào ngày 04/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Trần Quốc Việt (Địa chỉ: Khu phố 2, Thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-040919-0254, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 25/09/2019.

Hồ sơ của Ông đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu xác minh có thông tin án tích nên cơ quan liên quan tiếp tục xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Ông vì sự chậm trễ nêu trên, mong Ông thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

13/09/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH thực phẩm Xanh Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-150819-0315)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH thực phẩm Xanh Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-150819-0315)

​Ngày 15/8/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với loại hình dịch vụ ăn uống (cung cấp suất ăn sẵn) của Công ty TNHH thực phẩm Xanh Long An, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-150819-0315.

Qua thẩm định, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Văn bản số 1040/ATTP-NV ngày 09/9/2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 02/10/2019 để Trung tâm phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.229 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

13/09/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH MTV Đặng Phú Lộc (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260619-0210)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH MTV Đặng Phú Lộc (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260619-0210)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH MTV Đặng Phú Lộc, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260619-0210.

Qua thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đính kèm Thông báo số 3304/STNMT-QLMT ngày 4/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường).

Để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và nộp lại tại Trung tâm trước ngày 25/9/2019 để Trung tâm phối hợp với cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.986 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

13/09/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Bà Trần Thị Thuyết (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-050919-0193)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Bà Trần Thị Thuyết (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-050919-0193)

​Ngày 05/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế của Ông/Bà Trần Thị Thuyết, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-050919-0193.

Qua thẩm định hồ sơ của Ông/Bà, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Văn bản số 4203/TB-CT ngày 09/9/2019 của Cục Thuế tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Ông/Bà, sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông/Bà vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.295 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

13/09/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Ông/Bà Vũ Trịnh Hoàng Anh (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-060919-0239) Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Ông/Bà Vũ Trịnh Hoàng Anh (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-060919-0239)

​Ngày 06/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế của Ông/Bà Vũ Trịnh Hoàng Anh, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-060919-0239.

Qua thẩm định hồ sơ của Ông/Bà, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Văn bản số 4221/TB-CT ngày 09/9/2019 của Cục Thuế tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Ông/Bà, sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông/Bà vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.295 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

13/09/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH MTV KSK Việt Nam (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-140819-0129)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH MTV KSK Việt Nam (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-140819-0129)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ xin Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại của Công ty TNHH MTV KSK Việt Nam, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-140819-0129.

Qua thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đính kèm Thông báo số 3178/STNMT-QLMT ngày 27/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường).

Để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và nộp lại tại Trung tâm trước ngày 25/9/2019 để Trung tâm phối hợp với cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.986 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

13/09/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của  Ông Phạm Minh Chí (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-300819-0021)Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của  Ông Phạm Minh Chí (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-300819-0021)

​Vào ngày 30/8/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Phạm Minh Chí (Địa chỉ: Tổ 16, Ấp Vĩnh Thạnh, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-300819-0021, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 23/09/2019.

Hồ sơ của Ông đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu xác minh có thông tin án tích nên cơ quan liên quan tiếp tục xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Ông vì sự chậm trễ nêu trên, mong Ông thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

13/09/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty Cổ phần Long Hiệp (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-040919-0379)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty Cổ phần Long Hiệp (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-040919-0379)

​Ngày 04/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận bản công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật của Công ty Cổ phần Long Hiệp, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-040919-0379.

Qua thẩm định, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Đính kèm Văn bản số 203/TTBVTVQLCL-TTBVTV ngày 10/9/2019 của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản). 

Để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý công ty sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm chậm nhất ngày 25/9/2019 để Trung tâm phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.992 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

13/09/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo bổ sung hồ sơ Công ty TNHH SX TM XNK Đại Tân Thành (HS số: 000.04.19.H39-050819-0137)Thông báo bổ sung hồ sơ Công ty TNHH SX TM XNK Đại Tân Thành (HS số: 000.04.19.H39-050819-0137)

​Ngày 05/8/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH SX TM XNK Đại Tân Thành, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-050819-0137.

Qua kiểm tra hồ sơ của Quý Công ty, Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Đính kèm).

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm chậm nhất ngày 18/9/2019 để Trung tâm phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.296 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

12/09/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ của Bà Lê Thị Mỹ Xuân (HS số: 000.04.19.H39-300819-0145)Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ của Bà Lê Thị Mỹ Xuân (HS số: 000.04.19.H39-300819-0145)

​Vào ngày 30/8/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa của Bà Lê Thị Mỹ Xuân (Địa chỉ: Ấp Bình Châu, Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-300819-0145, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 09/09/2019.

Hồ sơ của Bà đầy đủ. Tuy nhiên, do đây là tuyến nội địa quốc gia phải chờ ý kiến trả lời của Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam thống nhất vị trí, tọa độ theo quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa. Vì vậy kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Bà vì sự chậm trễ nêu trên, mong Bà thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Bà đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm đề nghị Bà vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.390 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

12/09/2019 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Công ty Cổ phần ĐT XD TM Hoàng Thịnh (HS số: 000.04.19.H39-030919-0209)Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Công ty Cổ phần ĐT XD TM Hoàng Thịnh (HS số: 000.04.19.H39-030919-0209)

​Vào ngày 03/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa của Công ty Cổ phần ĐT XD TM Hoàng Thịnh (Địa chỉ: Ấp 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-030919-0209, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 10/9/2019.

Hồ sơ của Quý Công ty đầy đủ. Tuy nhiên, do vị trí xin mở bến thủy nằm trên sông Rạch Dơi thuộc Khu Công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc; Sở Giao thông vận tải sẽ mời địa phương và các đơn vị liên quan họp thống nhất trước khi chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa. Vì vậy kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quý Công ty thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.390 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

12/09/2019 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Đỗ Thanh Sang (HS số: 000.04.19.H39-190819-0007)Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Đỗ Thanh Sang (HS số: 000.04.19.H39-190819-0007)

​Vào ngày 19/8/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Đỗ Thanh Sang (Địa chỉ: 147/5 Ấp Vĩnh Viễn, xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-190819-0007, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 10/09/2019.

Hồ sơ của Ông đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu xác minh có thông tin án tích nên cơ quan liên quan tiếp tục xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Ông vì sự chậm trễ nêu trên, mong Ông thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

12/09/2019 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Nguyễn Văn Hùng (HS số: 000.04.19.H39-040919-0098)Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Nguyễn Văn Hùng (HS số: 000.04.19.H39-040919-0098)

​Vào ngày 04/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa của Ông Nguyễn Văn Hùng (Địa chỉ: xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-040919-0026, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 11/9/2019.

Hồ sơ của Quý Ông đầy đủ. Tuy nhiên, do đây là tuyến nội địa quốc gia phải chờ ý kiến trả lời của Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam thống nhất vị trí, tọa độ theo quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa. Vì vậy kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Quý Ông vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quý Ông thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Quý Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.390 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

12/09/2019 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng Long An (HS số: 000.04.19.H39-260719-0318)Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng Long An (HS số: 000.04.19.H39-260719-0318)

​​​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng Long An, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260719-0318.

Qua thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đính kèm Thông báo s 3284/STNMT-QLMT ngày 03/9/2019 ca S Tài nguyên và Môi trưng).

Để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và nộp lại tại Trung tâm trưc ngày 23/9/2019 để Trung tâm phối hợp với cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.986 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

12/09/2019 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH Gạch polymer Đông Dương (HS số: 000.04.19.H39-240619-0139)Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH Gạch polymer Đông Dương (HS số: 000.04.19.H39-240619-0139)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ đề nghị Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Gạch polymer Đông Dương, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-240619-0139.

Qua thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đính kèm Thông báo s 3280/STNMT-QLMT ngày 03/9/2019 ca S Tài nguyên và Môi trưng).

Để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và nộp lại tại Trung tâm trưc ngày 23/9/2019 để Trung tâm phối hợp với cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.986 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

12/09/2019 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH gạch ngói Bảo Trân (HS số: 000.04.19.H39-280619-0336)Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH gạch ngói Bảo Trân (HS số: 000.04.19.H39-280619-0336)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ đề nghị Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty TNHH gạch ngói Bảo Trân, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-280619-0336.

Qua thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đính kèm Thông báo s 3163/STNMT-QLMT ngày 26/8/2019 ca S Tài nguyên và Môi trưng).

Để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và nộp lại tại Trung tâm trưc ngày 23/9/2019 để Trung tâm phối hợp với cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.986 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

12/09/2019 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Nguyễn Văn Sắc (HS số: 000.04.19.H39-150819-0084)Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Nguyễn Văn Sắc (HS số: 000.04.19.H39-150819-0084)

​Vào ngày 15/8/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Nguyễn Văn Sắc (Địa chỉ: Ấp Xóm Than, xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-150819-0084, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 6/9/2019.

Hồ sơ của Ông đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu xác minh có thông tin án tích nên cơ quan liên quan tiếp tục xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Ông vì sự chậm trễ nêu trên, mong Ông thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

12/09/2019 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH DV TM SX Khôi Nghi (HS số: 8272018300036941) Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH DV TM SX Khôi Nghi (HS số: 8272018300036941)

Ngày 22/11/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH DV TM SX Khôi Nghi, biên nhận hồ sơ số 8272018300036941.

Qua thẩm định hồ sơ của Quý Công ty, Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Đính kèm).

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm chậm nhất ngày 18/9/2019 để Trung tâm phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm đề nghị Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.296 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​


12/09/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH Xây dựng MPL (HS số: 000.04.19.H39-010819-0179)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH Xây dựng MPL (HS số: 000.04.19.H39-010819-0179)

​Ngày 01/8/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kết hợp với cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Xây dựng MPL, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-010819-0179.

Qua thẩm định hồ sơ của Quý Công ty, Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đính kèm Văn bản số 897/VPĐKĐĐ-PĐKCG ngày 12/8/2019 của Văn phòng đăng ký đất đai). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 18/9/2019 để Trung tâm phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.296 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

12/09/2019 4:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​