Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 5, Ngày 10/01/2019, 09:00
Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh Long An: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ
10/01/2019 | Nguyễn Ngọc Quyến
Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh Long An: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ

Thời gian qua, xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là hướng đến phục vụ mang lại sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) luôn quan tâm, chú trọng và có nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trong suốt quá trình từ hướng dẫn, tiếp nhận, theo dõi giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) của cá nhân, tổ chức, tạo cơ hội thuận lợi để thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Nhằm phát huy kết quả đạt được, nâng cao hiệu quả giải quyết và cắt giảm thời gian, công sức đi lại của cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện hồ sơ TTHC tại Trung tâm, Trung tâm đã phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu và được UBND định quyết định ban hành để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Giải quyết trong ngày đối với hồ sơ thành lập doanh nghiệp: Ngày 03/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4484/QĐ-UBND về việc công bố TTHC mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư do Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả (đính kèm Quyết định số 4484/QĐ-UBND). Theo quyết định công bố TTHC trên, nhiều thủ tục được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định, đặc biệt quy định rút ngắn thời gian giải quyết còn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với các TTHC sau:

 - Đăng ký thành lập doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần).

- Thông báo tạm ngừng kinh doanh.

- Thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện tại Trung tâm, kể từ ngày 02/01/2019, Trung tâm chính thức triển khai việc tiếp nhận, giải quyết ngay trong ngày đối với các hồ sơ trên, cụ thể: Đối với hồ sơ được tiếp nhận trong buổi sáng (trước 11 giờ 30 phút) sẽ được giải quyết, trả kết quả trong ngày; hồ sơ được tiếp nhận sau thời gian trên sẽ được giải quyết, trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo.

Phối hợp tiếp nhận, giải quyết liên thông TTHC của nhiều Sở ngành tại Trung tâm: Ngày 17/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3277/QĐ-UBND Quy định về quy trình phối hợp giải quyết liên thông một số TTHC tại Trung tâm (đính kèm Quyết định số 3277/QĐ-UBND); theo đó quy định quy trình thực hiện đối với 8 nhóm TTHC được phối hợp giải quyết liên thông tại Trung tâm, cụ thể bao gồm:

(1). Phối hợp giải quyết liên thông thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam và cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

* Cách thức thực hiện: Người đăng ký chuẩn bị đầy đủ cùng một lúc hồ sơ đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam và hồ sơ cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nộp đến Trung tâm (Quầy tiếp nhận hồ sơ Sở Tư pháp). Ngay khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Nhận kết quả: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn đăng ký nhận kết quả giải quyết một lần sau khi kết thúc quy trình hoặc nhận kết quả cho từng thủ tục hành chính theo quy định.

(2). Phối hợp giải quyết liên thông thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và đăng ký thành lập doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh) đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam.

* Cách thức thực hiện: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ cùng một lúc hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư và hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp nộp đến Trung tâm (Quầy tiếp nhận hồ sơ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh). Ngay khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Nhận kết quả: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn đăng ký nhận kết quả giải quyết một lần sau khi kết thúc quy trình hoặc nhận kết quả cho từng thủ tục hành chính theo quy định.

(3). Phối hợp giải quyết liên thông thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư và đăng ký thành lập doanh nghiệp (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam.

* Cách thức thực hiện: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ cùng một lúc hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư và hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp nộp đến Trung tâm (Quầy tiếp nhận hồ sơ Sở Kế hoạch và Đầu tư). Ngay khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Nhận kết quả: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn đăng ký nhận kết quả giải quyết một lần sau khi kết thúc quy trình hoặc nhận kết quả cho từng thủ tục hành chính theo quy định.

(4). Phối hợp giải quyết liên thông thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể:

+ Đăng ký thay đổi vốn điều lệ (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần);

+ Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (đối với trường hợp chủ sở hữu công ty tặng cho, chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ; thay đổi chủ sở hữu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước);

+ Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp tiếp nhận thành viên mới; tặng cho, chuyển nhượng phần vốn góp);

+ Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần (đối với trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất; cổ đông sáng lập tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng cổ phần);

+ Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết theo quy định tại Khoản 3, Điều 32 Luật Doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện: Người đăng ký chuẩn bị đầy đủ cùng một lúc hồ sơ góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài và hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận vốn góp nộp đến Trung tâm (Quầy tiếp nhận hồ sơ Sở Kế hoạch và Đầu tư). Ngay khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Nhận kết quả: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn đăng ký nhận kết quả giải quyết một lần sau khi kết thúc quy trình hoặc nhận kết quả cho từng thủ tục hành chính theo quy định.

(5). Phối hợp giải quyết liên thông thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình và cấp Giấy phép xây dựng

* Cách thức thực hiện: Người đăng ký chuẩn bị đầy đủ cùng một lúc hồ sơ đề nghị Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình và hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng nộp đến Trung tâm (Quầy tiếp nhận hồ sơ Sở Xây dựng đối với công trình ngoài khu công nghiệp hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đối với công trình trong Khu công nghiệp theo thẩm quyền). Ngay khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Nhận kết quả: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn đăng ký nhận kết quả giải quyết một lần sau khi kết thúc quy trình hoặc nhận kết quả cho từng thủ tục hành chính theo quy định.

(6). Phối hợp giải quyết liên thông thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng, góp vốn quyền sử dụng đất (đất nông nghiệp) của hộ gia đình, cá nhân cho tổ chức và chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

* Cách thức thực hiện: Người đăng ký chuẩn bị đầy đủ cùng 1 lúc với hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng, góp vốn quyền sử dụng đất (đất nông nghiệp) của cá nhân cho tổ chức và chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến Trung tâm (Quầy tiếp nhận hồ sơ Sở Tài nguyên và Môi trường). Ngay khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Nhận kết quả: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn đăng ký nhận kết quả giải quyết một lần sau khi kết thúc quy trình hoặc nhận kết quả cho từng thủ tục hành chính theo quy định.

(7). Phối hợp giải quyết liên thông thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam và cấp lần đầu Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

* Cách thức thực hiện: Người đăng ký chuẩn bị đầy đủ cùng một lúc hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam và hồ sơ cấp lần đầu Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế nộp đến Trung tâm (Quầy tiếp nhận hồ sơ Sở Tư pháp). Ngay khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Nhận kết quả: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn đăng ký nhận kết quả giải quyết một lần sau khi kết thúc quy trình hoặc nhận kết quả cho từng thủ tục hành chính theo quy định.

(8). Phối hợp giải quyết liên thông thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam và cấp Chứng chỉ hành nghề Dược.

* Cách thức thực hiện: Người đăng ký chuẩn bị đầy đủ cùng một lúc hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam và hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề Dược nộp đến Trung tâm (Quầy tiếp nhận hồ sơ Sở Tư pháp). Ngay khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Nhận kết quả: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn đăng ký nhận kết quả giải quyết một lần sau khi kết thúc quy trình hoặc nhận kết quả cho từng thủ tục hành chính theo quy định.

Như vậy, theo quy định trên, cá nhân, tổ chức không phải thực hiện riêng lẻ từng TTHC thuộc thẩm quyền của nhiều sở, ngành tại Trung tâm theo thứ tự: Chờ kết quả giải quyết TTHC này để bổ sung thành hồ sơ thực hiện TTHC khác. Do đó, góp phần cắt giảm thời gian và chi phí đi lại để thực hiện TTHC của cá nhân, tổ chức.

Bước đầu, việc triển khai giải quyết trong ngày đối với hồ sơ trên lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, phối hợp giải quyết liên thông TTHC tại Trung tâm được cá nhân, tổ chức đánh giá cao, tạo được sự đồng tình và ủng hộ của cá nhân, tổ chức, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại địa chỉ: http://hcc.longan.gov.vn hoặc số điện thoại: 02723.979.299

(Nguyễn Ngọc Quyến, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An)

Lượt người xem:   320
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​