Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksDocuments
This system library was created by the Publishing feature to store documents that are used on pages in this site.

  
  
  
  
  
Folder: badohanhchinh2
  
30/09/2014 3:21 CHspadmin
Folder: bandobentre
  
26/05/2014 4:24 CHQuan tri Sharepoint Site
Folder: bandohanhchinh
  
26/05/2014 4:27 CHQuan tri Sharepoint Site
01 VPCP.signed (1).pdf
  
14/08/2019 8:04 SALe Phat Duy Linh
04_TB-SKHĐT_04-01-2021_Thông báo LDN mới.signed.pdf
  
11/01/2021 8:35 SAQuan tri Hanh chinh cong
1 KH Tiep xuc Cong doan vien voi Hieu truong.pdf
  
19/11/2015 2:05 CHspadmin
1 QD Thanh lap Truong.pdf
  
17/11/2015 11:17 SAQuan tri truong chinh tri
1 Thong ke to chuc CDCS 2015.pdf
  
19/11/2015 3:08 CHspadmin
12 Thong ke to chuc CDCS 2015.pdf
  
25/11/2015 4:14 CHQuan tri truong chinh tri
13 Quyet dinh to truong cong doan.pdf
  
25/11/2015 4:15 CHQuan tri truong chinh tri
14 Quy che lam viec BCH CDCS 2015-2020.pdf
  
25/11/2015 4:15 CHQuan tri truong chinh tri
141.signed (1).pdf
  
14/08/2019 8:04 SALe Phat Duy Linh
15 Quy che hoat dong UBKT CDCS 2015-2020.pdf
  
25/11/2015 4:15 CHQuan tri truong chinh tri
16 Quy che lam viec ban nu cong 2015-2020.pdf
  
25/11/2015 4:16 CHQuan tri truong chinh tri
17 QD quy che thuc hien dan chu.pdf
  
25/11/2015 4:16 CHQuan tri truong chinh tri
18 Quy che phoi hop BCH CD voi BGH.pdf
  
25/11/2015 4:17 CHQuan tri truong chinh tri
19 QD  BCH CT PCT UBKT CNUBKT 2015-2020.pdf
  
25/11/2015 4:17 CHQuan tri truong chinh tri
196_TB-VP_09-02-2021_THONG-BAO-KET-CONG-NHAN-KET-QUA-TUYEN-DUNG21.signed.pdf
  
18/02/2021 2:55 CHQuan tri Hanh chinh cong
2 BC hoat dong CD nam 2015.pdf
  
19/11/2015 2:07 CHspadmin
2 QD chuc nang nhiem vu bo may TCT.pdf
  
18/11/2015 10:01 SAQuan tri truong chinh tri
2 Quyet dinh to truong cong doan.pdf
  
19/11/2015 3:08 CHspadmin
2015 BOng chuyen 20-11.docx
  
17/11/2015 10:57 SAspadmin
2015 Ke hoach Hoat dong 26-3.docx
  
17/11/2015 11:03 SAspadmin
3 BC van dong CDV trung thanh sang tao tan tuy guong mau.pdf
  
19/11/2015 2:10 CHspadmin
3 QD quy che TCT.pdf
  
18/11/2015 10:01 SAQuan tri truong chinh tri
3 Quy che lam viec BCH CDCS 2015-2020.pdf
  
19/11/2015 3:08 CHspadmin
30-KH.DTN ke hoach to chuc Hoi thi viet Y tuong doan vien.pdf
  
25/11/2015 3:50 CHspadmin
4 BC nu cong 2015.pdf
  
19/11/2015 2:12 CHspadmin
4 De an chuc nang nhiem vu bo may TCT LA.pdf
  
17/11/2015 11:17 SAQuan tri truong chinh tri
4 Quy che hoat dong UBKT CDCS 2015-2020.pdf
  
19/11/2015 3:09 CHspadmin
5 BC thu hien quy che 2012-2015.pdf
  
19/11/2015 2:14 CHspadmin
5 QD thanh lap phong khoa.pdf
  
17/11/2015 11:17 SAQuan tri truong chinh tri
5 Quy che lam viec ban nu cong 2015-2020.pdf
  
19/11/2015 3:09 CHspadmin
501_QĐ-UBND thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.pdf
  
04/02/2021 8:25 SAQuan tri Hanh chinh cong
6 BC tong ket thi dua hoan thanh nhiem vu CT.pdf
  
19/11/2015 2:20 CHspadmin
6 QD quy che thuc hien dan chu.pdf
  
19/11/2015 3:09 CHspadmin
61.signed (1).pdf
  
14/08/2019 8:04 SALe Phat Duy Linh
637218302620543715_07.4.20_Trien khai cong tac phong chong dich den DN.docx.signed.pdf
  
09/04/2020 9:31 SAQuan tri Hanh chinh cong
637260776263371647_mau 14.doc
  
05/06/2020 3:53 CHQuan tri Hanh chinh cong
7 BC tong ket chuong trinh 02.pdf
  
19/11/2015 2:22 CHspadmin
7 Quy che phoi hop BCH CD voi BGH.pdf
  
19/11/2015 3:09 CHspadmin
8 Ho so nang luc TCT LA.pdf
  
17/11/2015 11:18 SAQuan tri truong chinh tri
8 QD  BCH CT PCT UBKT CNUBKT 2015-2020.pdf
  
19/11/2015 3:10 CHspadmin
anh1.png
  
17/11/2015 2:46 CHQuan tri truong chinh tri
BC 316-DU 2016 Bieu duong guong hoc tap lam theo HCM.pdf
  
13/06/2016 9:09 SATruong chinh tri LA
BC 526-TCT 2016 dao tao boi duong can bo 2015.pdf
  
13/06/2016 9:15 SATruong chinh tri LA
BC 540-TCT 2016 Hoat dong TCT quy II-2016.pdf
  
13/06/2016 10:48 SATruong chinh tri LA
BC Hoat dong Truong quy 1-2016.pdf
  
08/03/2016 8:44 SAQuan tri truong chinh tri
BC to chuc tet 2016.pdf
  
17/02/2016 11:24 SAQuan tri truong chinh tri
BC tong ket XD Dang 2015 phuong huong 2016.pdf
  
19/02/2016 8:20 SAQuan tri truong chinh tri
C93 lich phan I.2 Dieu chinh.pdf
  
17/11/2015 4:03 CHQuan tri truong chinh tri
Diem kiem tra phan VII lop C84.pdf
  
26/01/2016 11:08 SAQuan tri truong chinh tri
Diem KT P VI.2 C85.pdf
  
17/11/2015 3:05 CHQuan tri truong chinh tri
Diem KT phan VI.1.pdf
  
17/11/2015 3:08 CHQuan tri truong chinh tri
Diem KT phan VI.3 lop C84.pdf
  
26/01/2016 11:05 SAQuan tri truong chinh tri
Diem Phan I.2 lop C91.pdf
  
17/12/2015 1:45 CHQuan tri truong chinh tri
Diem Phan II lop C91.pdf
  
17/12/2015 1:59 CHQuan tri truong chinh tri
Diem Phan III.1 C90.pdf
  
17/11/2015 3:19 CHQuan tri truong chinh tri
Diem Phan III.2.pdf
  
17/11/2015 3:24 CHQuan tri truong chinh tri
Diem Tot nghiep Khoa hoc hanh chinh C85.pdf
  
06/01/2016 3:41 CHQuan tri truong chinh tri
Diem thi phan V lop C84.pdf
  
26/01/2016 11:04 SAQuan tri truong chinh tri
Diem thi phan VI lop C84.pdf
  
26/01/2016 11:06 SAQuan tri truong chinh tri
DSC05481.JPG
  
17/11/2015 2:07 CHQuan tri truong chinh tri
Điểm kiểm tra Phần III lớp C87.pdf
  
11/01/2016 4:15 CHQuan tri truong chinh tri
Điểm Kiểm tra Phần VI.1 lớp C87.pdf
  
10/05/2016 10:23 SAQuan tri truong chinh tri
Điểm Kiểm tra Phần VI.2 lớp C87.pdf
  
10/05/2016 10:24 SAQuan tri truong chinh tri
Điểm kiểm tra phần VI.3 lớp C85.pdf
  
27/11/2015 12:45 CHQuan tri truong chinh tri
Điểm kiểm tra phần VII lớp C85.pdf
  
27/11/2015 12:44 CHQuan tri truong chinh tri
Điểm Phần IV lớp C90.pdf
  
08/01/2016 8:30 SAQuan tri truong chinh tri
Điểm Phần VI lớp C85.pdf
  
26/11/2015 3:15 CHQuan tri truong chinh tri
Điểm Phần VII lớp C85.pdf
  
26/11/2015 3:16 CHQuan tri truong chinh tri
Điểm Tiểu luận C85.pdf
  
18/01/2016 3:56 CHQuan tri truong chinh tri
Điểm thi Phần III lớp C87.pdf
  
11/01/2016 4:22 CHQuan tri truong chinh tri
Điểm thi Phần V.1 lớp C90.pdf
  
01/02/2016 2:55 CHQuan tri truong chinh tri
Điểm thi Phần V.2 lớp C90.pdf
  
26/02/2016 3:50 CHQuan tri truong chinh tri
Điểm thi Phần V.3 lớp C90.pdf
  
26/02/2016 3:52 CHQuan tri truong chinh tri
Điểm thi Tốt nghiệp KKT1.pdf
  
15/04/2016 2:28 CHQuan tri truong chinh tri
Điểm thi Tốt nghiệp KKT2.pdf
  
15/04/2016 2:29 CHQuan tri truong chinh tri
Điểm thi Tốt nghiệp KKT3.pdf
  
15/04/2016 2:29 CHQuan tri truong chinh tri
Điểm thi Tốt nghiệp Khối kiến thức 1 Kinh tế Chính trị lớp C85.pdf
  
12/01/2016 9:31 SAQuan tri truong chinh tri
Điểm thi Tốt nghiệp Khối kiến thức 3 Một số NDCB trong QĐ,ĐL, CS của Đảng và NN ta về KT,VH,XH.pdf
  
12/01/2016 9:33 SAQuan tri truong chinh tri
HDSD_BenTre_Subsite.pdf
  
03/09/2014 2:52 CHQuan tri Spadmin
ke hoach doan va cttn 2015.pdf
  
17/11/2015 11:06 SAspadmin
Ke hoach mung xuan 2015.docx
  
17/11/2015 11:08 SAspadmin
Kế hoạch Tốt nghiệp lớp C87.pdf
  
16/06/2016 4:22 CHQuan tri truong chinh tri
Kế hoạch viết Tiểu luận, Ôn thi và Bế giảng lớp C90.pdf
  
26/02/2016 4:44 CHQuan tri truong chinh tri
KL XD Dang 2015.pdf
  
17/02/2016 2:03 CHQuan tri truong chinh tri
KH 247TCT-2016 GVG truong 2016.pdf
  
29/03/2016 2:32 CHQuan tri truong chinh tri
KH 248TCT-2016 thuc te BGH 2016.pdf
  
29/03/2016 2:51 CHQuan tri truong chinh tri
KH Doan Truong 2016.pdf
  
15/03/2016 2:12 CHQuan tri truong chinh tri
KH Hoat dong thang TN va 70 nam lich su truong chinh tri.pdf
  
16/03/2016 10:33 SAQuan tri truong chinh tri
Lịch học lớp C87 phần VI.1.pdf
  
27/11/2015 12:46 CHQuan tri truong chinh tri
Lịch học Phần I.1 lớp B26.pdf
  
01/12/2015 1:56 CHQuan tri truong chinh tri
Lịch học phần I.1 lớp C98.pdf
  
09/12/2015 1:27 CHQuan tri truong chinh tri
Lịch học Phần I.1, Phần II.1 và Phần II.2 lớp C101.pdf
  
22/06/2016 4:57 CHQuan tri truong chinh tri
Lịch học Phần I.2 lớp C95.pdf
  
31/12/2015 9:02 SAQuan tri truong chinh tri
Lịch học Phần I.2 và Phần II lớp C101.pdf
  
18/05/2016 3:14 CHQuan tri truong chinh tri
Lịch học Phần I.2, II.1 và II.2 lớp C96.pdf
  
26/02/2016 3:43 CHQuan tri truong chinh tri
Lịch học Phần I.2, Phần II.1 và II.2 lớp C101.pdf
  
23/05/2016 9:46 SAQuan tri truong chinh tri
Lịch học Phần II.1 và II.2 lớp C95.pdf
  
31/12/2015 9:03 SAQuan tri truong chinh tri
1 - 100Next

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​