Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksForm Templates
This library contains administrator-approved form templates that were activated to this site collection.

  
  
  
  
collapse Form Category :  ‎(2)
2 QD chuc nang nhiem vu bo may TCT.pdf
  
3 QD quy che TCT.pdf
  

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​