Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCải cách hành chính

 
Cải cách hành chính
 
Ngày 22/8/2011, UBND huyện Tân Thạnh ban hành quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ. 
 
Ngày 9-11-2010, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) do Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Nguyễn Minh Thắng làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác CCHC trên địa bàn huyện Tân Thạnh. 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Tân ThạnhQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Tân Thạnh
Ngày 22/8/2011, UBND huyện Tân Thạnh ban hành quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ.

​Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện và là cơ quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; Cải cách hành chính; Chính quyền địa phương; Địa giới hành chính; Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Cán bộ, công chức xã, thị trấn; Hội, tổ chức phi chính phủ; Văn thư, lưu trữ nhà nước; Tôn giáo; Thi đua khen thưởng và Công tác thanh niên.

Theo quyết định này, Phòng Nội vụ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Về tổ chức, bộ máy: giúp UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo hướng dẫn của UBND tỉnh; Xây dựng Đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định; giúp Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành cấp huyện theo quy định của pháp luật.

Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp: giúp Chủ tịch UBND huyện phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp; tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp cấp huyện và UBND cấp xã, thị trấn.

Về công tác xây dựng chính quyền: xây dựng Đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để Uỷ ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện; hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của khu phố, ấp, tổ dân cư trên địa bàn huyện theo quy định; Bồi dưỡng công tác cho Trưởng, Phó ấp-khu phố, tổ dân phố.

Về cán bộ, công chức, viên chức: Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức; tuyển dụng, quản lý công chức xã, thị trấn và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách xã, thị trấn theo phân cấp.

Về cải cách hành chính: giúp UBND huyện triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cùng cấp và UBND cấp xã, thị trấn thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương; về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện;

Về công tác Văn thư, Lưu trữ: hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác Văn thư, Lưu trữ; về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và Lưu trữ huyện.

Về công tác Tôn giáo: Giúp Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác Tôn giáo trên địa bàn.

Về công tác Thi đua, Khen thưởng: đề xuất với UBND huyện tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện; Làm nhiệm vụ Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện.

Về công tác thanh niên:

Trình UBND cấp huyện ban hành Quyết định, Chỉ thị; Quy hoạch, Kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm; Chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên; Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, Quy hoạch, Kế hoạch về thanh niên và công tác thanh niên; Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên được giao; Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác Nội vụ theo thẩm quyền.

Ngoài các nhiệm vụ trên Phòng Nội vụ còn có các nhiệm vụ sau:

Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác Nội vụ trên địa bàn.

Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác Nội vụ trên địa bàn.

Giúp UBND huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã, thị trấn về công tác Nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 22/9/2008 của UBND huyện Tân Thạnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ.

KN

08/10/2014 3:00 CHĐã ban hành
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Tân ThạnhKiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Tân Thạnh
Ngày 9-11-2010, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) do Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Nguyễn Minh Thắng làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác CCHC trên địa bàn huyện Tân Thạnh.

Buổi sáng, Đoàn có buổi làm việc với xã Kiến Bình. Sau khi tiếp thu QĐ số 16/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An thực hiện theo QĐ số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, từ ngày 1-9-2008 tại xã Kiến Bình, cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã đi vào hoạt động. Hiện nay, tại trụ sở các xã niêm yết công khai các thủ tục hành chính ở những nơi dễ nhìn, tạo đ iều kiện thuận lợi cho người dân khi liên hệ chứng thực các loại thủ tục, giấy tờ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sau khi tiếp nhận công việc, giấy tờ, hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đã nhanh chóng giải quyết, luân chuyển và chuyển giao kết quả giải quyết giữa các bộ phận trong cơ quan, các cấp hành chính, bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận lợi. Thời gian giải quyết công việc đúng theo quy định của Nhà nước đối với từng loại thủ tục hành chính. Từ khi triển khai thực hiện đến nay, bộ phận một cửa, một cửa liên thông đã tiếp nhận được 6.012 hồ sơ. Trong đó, cơ chế một cửa 5.452 hồ sơ, một cửa liên thông 560 hồ sơ. Riêng năm 2010, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã giải quyết cho 1.181 trường hợp đúng theo quy định gồm chứng thực từ bản chính, chứng thực vay vốn, hộ tịch, chuyển quyền, thừa kế, chuyển mục đích... Trong buổi sáng, Đ oàn cũng đã đến làm việc với xã Tân Hòa về nội dung trên.

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tân Thạnh và đại diện một số phòng, ban về kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2010 trên địa bàn huyện. Từ khi thực hiện đến nay, nhìn chung công tác CCHC ở Tân Thạnh đã bước đầu đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của người dân và được người dân đồng tình ủng hộ, góp phần giảm tình trạng sách nhiễu, quan cách của một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức trước đây. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, người dân được hướng dẫn các thủ tục khá chu đáo khi đến liên hệ, nếu có thắc mắc cũng được cán bộ bộ phận một cửa giải đáp kịp thời. Từ đầu năm đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính huyện Tân Thạnh đã tiếp nhận và giải quyết trên 32.854 hồ sơ các loại như: Kinh doanh, hộ tịch, chứng thực, cấp phép xây dựng, đất đai..., thu lệ phí hơn 186 triệu đồng.

Song Hồng

08/10/2014 11:00 SAĐã ban hành

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​