Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksKhoCMS

  
  
Tin tức Hoạt động/Lists/TinTucSuKien
Thông tin cần biết/Lists/ThongTinCanBiet
Đào tạo - Bồi dưỡng/Lists/DaoTaoBoiDuong
Thông báo/Lists/ThongBao
Nghiên cứu khoa học/Lists/NghienCuuKhoaHoc
Học tập làm theo lời Bác/Lists/HocTapLamTheoLoiBac

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​