Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo
Thứ 2, Ngày 14/09/2020, 10:00
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty Cổ phần Inox Diệu Thịnh
14/09/2020 | Lê Phát Duy Linh

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần Inox Diệu Thịnh (biên nhận số 000.04.19.H39-180820-0492) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng nhà máy gia công cơ khí sản xuất thỏi thép không gỉ và sản xuất thỏi inox, phôi inox, thanh inox tròn, thanh L, cây láp tròn, láp lục giác, thanh V, thanh LA, thanh vuông, thanh chữ nhật, ống đúc inox, phôi thép từ tái chế phế liệu inox - công suất 20.000 tấn/năm (thay đổi công nghệ sản xuất), địa điểm tại Lô G02, CCN Đức Thuận, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).
Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 184.500.000.000VNĐ, do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) vốn từ trên 100 đến 200 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty Cổ phần Inox Diệu Thịnh phải nộp là 19.000.000 đồng (Mười chín triệu đồng chẵn).

Công ty Cổ phần Inox Diệu Thịnh có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty Cổ phần Inox Diệu Thịnh (biên nhận số 000.04.19.H39-180820-0492) + Dự án xây dựng nhà máy gia công cơ khí sản xuất thỏi thép không gỉ và sản xuất thỏi inox, phôi inox, thanh inox tròn, thanh L, cây láp tròn, láp lục giác, thanh V, thanh LA, thanh vuông, thanh chữ nhật, ống đúc inox, phôi thép từ tái chế phế liệu inox - công suất 20.000 tấn/năm (thay đổi công nghệ sản xuất), địa điểm tại Lô G02, CCN Đức Thuận, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty Cổ phần Inox Diệu Thịnh nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


Lượt người xem:   44
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​