Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo phí, lệ phí
Thứ 6, Ngày 08/11/2019, 16:00
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Công nghiệp Chanco
08/11/2019 | Lê Phát Duy Linh

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Công nghiệp Chanco (biên nhận số 000.04.19.H39-221019-0666) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nâng công suất nhà máy sản xuất, gia công các loại khăn lông, chăn, hàng dệt may, hàng dệt kim và hàng dệt thường từ 9.520 tấn sản phẩm/năm lên 19.920 tấn sản phẩm/năm (sau đây viết tắt là Dự án) tại Lô C, đường số 3, Khu công nghiệp Anh Hồng, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 112.000.000.000 đồng ( Môt trăm mười hai tỷ đồng), do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ 100 đến 200 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH Công nghiệp Chanco phải nộp là 19.000.000 đồng (Mười chín triệu đồng chẵn). 
 Công ty TNHH Công nghiệp Chanco có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nâng công suất nhà máy sản xuất, gia công các loại khăn lông, chăn, hàng dệt may, hàng dệt kim và hàng dệt thường từ 9.520 tấn sản phẩm/năm lên 19.920 tấn sản phẩm/năm tại Lô C, đường số 3, Khu công nghiệp Anh Hồng, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-221019-0666).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Công nghiệp Chanco nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

Lượt người xem:   84
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​