Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo
Thứ 5, Ngày 19/11/2020, 16:00
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Công trình Xử lý Môi trường Đông Thanh Long An
19/11/2020 | Lê Phát Duy Linh
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Công trình Xử lý Môi trường Đông Thanh Long An (biên nhận số 000.04.19.H39-231020-0150) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Nhà máy gia công cơ khí, thiết kế lắp đặt hệ thống xử lý khí thải, nước thải và sản xuất hóa chất (Sản xuất, gia công lắp đặt công trình hệ thống xử lý nước thải, khí thải – quy mô 50 công trình/năm; Chế tạo bồn FRP bằng sợi thủy tinh chịu acid – quy mô 475 bồn/năm tương đương 20 tấn sản phẩm/năm; Sửa chữa thiết bị khác – quy mô 50 bộ/năm; Sản xuất hóa chất (pha loãng NaOH) – công suất 300 tấn sản phẩm/năm; Kho chứa hóa chất – quy mô 169,4 tấn/năm; Diện tích kho chứa 690 m2" tại Lô L7, đường số 6, KCN Hải Sơn mở rộng giai đoạn 3+4, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).
Căn cứ Mục 1.1.7 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 68.220.000.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ hai trăm hai mươi triệu đồng), do đó Dự án thuộc mục V.1.1.a6, nhóm 6 (D án công nghiệp)  vốn từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH Công trình Xử lý Môi trường Đông Thanh Long An phải nộp là 10.500.000 đồng (Mười triệu năm trăm nghìn đồng).

Công ty TNHH Công trình Xử lý Môi trường Đông Thanh Long An có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty TNHH Công trình Xử lý Môi trường Đông Thanh Long An (biên nhận số 000.04.19.H39-231020-0150) + Dự án "Nhà máy gia công cơ khí, thiết kế lắp đặt hệ thống xử lý khí thải, nước thải và sản xuất hóa chất (Sản xuất, gia công lắp đặt công trình hệ thống xử lý nước thải, khí thải – quy mô 50 công trình/năm; Chế tạo bồn FRP bằng sợi thủy tinh chịu acid – quy mô 475 bồn/năm tương đương 20 tấn sản phẩm/năm; Sửa chữa thiết bị khác – quy mô 50 bộ/năm; Sản xuất hóa chất (pha loãng NaOH) – công suất 300 tấn sản phẩm/năm; Kho chứa hóa chất – quy mô 169,4 tấn/năm; Diện tích kho chứa 690 m2" tại Lô L7, đường số 6, KCN Hải Sơn mở rộng giai đoạn 3+4, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Công trình Xử lý Môi trường Đông Thanh Long An nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


Lượt người xem:   48
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​