Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo
Thứ 4, Ngày 04/12/2019, 16:00
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty cổ phần công nghệ sơn Bình Tây
04/12/2019 | Lê Phát Duy Linh

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty cổ phần công nghệ sơn Bình Tây (biên nhận số 000.04.19.H39-181019-0374) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nhà máy sản xuất bột sơn tĩnh điện công suất 3.500 tấn sản phẩm/năm tại lô số 22-24, đường số 9, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (sau đây viết tắt là Dự án).
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 của báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ đồng), do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty cổ phần công nghệ sơn Bình Tây phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm ngàn đồng). 
 Công ty cổ phần công nghệ sơn Bình Tây có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nhà máy sản xuất bột sơn tĩnh điện công suất 3.500 tấn sản phẩm/năm tại lô số 22-24, đường số 9, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-181019-0374).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty cổ phần công nghệ sơn Bình Tây nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

Lượt người xem:   68
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​