Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo
Thứ 4, Ngày 04/12/2019, 16:00
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM và phương án cải tạo phục hồi môi trường của Công ty TNHH một thành viên Anh Bình 
04/12/2019 | Lê Phát Duy Linh

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH một thành viên Anh Bình (biên nhận số 000.04.19.H39-230919-0162) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác mỏ khoáng sản vật liệu san lấp và sét gạch ngói tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật, khoản 3 Điều 11 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản quy định điều kiện họp hội đồng thẩm định chính thức "Tổ chức, cá nhân đã nộp phí thẩm định phương án, phương án bổ sung theo quy định của pháp luật".

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

  1. Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác mỏ khoáng sản vật liệu san lấp và sét gạch ngói công suất khai thác 80.000 m3/năm (nguyên khối) tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 9.340.669.089 đồng ( Chín tỷ ba trăm bốn mươi triệu sáu trăm sáu mươi chín ngàn không trăm tám mươi chín đồng), do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 7 (Dự án khác) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH một thành viên Anh Bình phải nộp là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn). 

  1. Về mức thu phí thẩm định Phương án, cải tạo phục hồi môi trường:

Căn cứ Mục A.IV.c được ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND thì số tiền thẩm định phương án, cải tạo phục hồi môi trường của Công ty TNHH một thành viên Anh Bình là 7.300.000 đồng (Bảy triệu ba trăm ngàn đồng).

Tổng số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường dự án Khai thác mỏ khoáng sản vật liệu san lấp và sét gạch ngói công suất khai thác 80.000 m3/năm (nguyên khối) tại ấp 3 xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An của Công ty TNHH một thành viên Anh Bình là 12.300.000 đồng (Mười hai triệu ba trăm ngàn đồng).

Công ty TNHH một thành viên Anh Bình có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác mỏ khoáng sản vật liệu san lấp và sét gạch ngói tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-230919-0162).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH một thành viên Anh Bình nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.

Lượt người xem:   74
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​