Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông báo

 
Thông báo - Thông báo công việc
 
​Thực hiện Văn bản số 179/SVHTTDL-QLVHDL ngày 02/02/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Công điện số 423/CĐ-UBND tỉnh ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh.Trung tâm thông báo tạm dừng thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính trên lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh cho đến khi UBND tỉnh có chỉ đạo mới, cụ thể tạm dừng tiếp nhận các thủ tục như s... 
 
​Thực hiện chế độ nghỉ lễ theo quy định của Bộ Luật lao động; Thông báo số 04/TB-UBND ngày 03/01/2020 về việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) thông báo về việc phân công trực cơ quan trong thời gian nghĩ Tết Nguyên đán như sau (Thời gian trực Từ 07 giờ 00 đến 17 giờ) 1. Ngày 23/01/2020 (Thứ Năm, ngày... 
 
​Thực hiện chế độ nghỉ lễ theo quy định của Bộ Luật lao động; Thông báo số 04/TB-UBND ngày 03/01/2020 về việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) thông báo như sau Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm nghỉ Tết Âm lịch liên tục 07 ngày, từ thứ Năm ngày 23/01/2020 đến hết n... 
 
​Căn cứ Kế hoạch số 950/KH-VP ngày 23/5/2019 và Thông báo số 1062/TB-VP ngày 10/6/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An năm 2019; Văn bản số 1708/BC-VP của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2019 về việc báo cáo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉ... 
 
​Thực hiện chế độ nghỉ lễ theo quy định của Bộ Luật lao động; Thông báo số 354/TB-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019); Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) thông báo về việc phân công trực cơ quan trong thời gian nghĩ lễ nêu trên, như sau 1. Từ 06 g... 
 
​Thực hiện chế độ nghỉ lễ theo quy định của Bộ Luật lao động; Thông báo số 354/TB-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019); Trung tâm thông báo như sau Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm được nghỉ lễ 01 ngày vào ngày 02/9/2019 (thứ H... 
 
​​Ngày 12/8/2019, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh​ đã ban hành Thông báo số 1567/TB-VP về việc thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An năm 2019; nội dung cụ thể như sau ​​Căn cứ Kế hoạch số 950/KH-VP ngày 23/5/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh và Thông báo số 1062/TB-VP ngày 10/6... 
 
​Ngày 12/8/2019, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh​ đã ban hành Thông báo số 1566/TB-VP về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An năm 2019; nội dung cụ thể như sau ​Căn cứ Kế hoạch số 950/KH-VP ngày 23/5/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh và Thông ... 
 
Căn cứ Văn bản số 2768/UBND-THKSTTHC ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc tuyển dụng viên chức thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An năm 2019, như sau:  
 
Về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An  
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông báo về việc thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH  Orain Chem.Thông báo về việc thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH  Orain Chem.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Orain Chem (biên nhận số 000.04.19.H39-241219-0249) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất chất chống ẩm; sản xuất sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản; sản xuất chất khoáng tổng hợp – công suất 6.000 tấn/năm; Bổ sung chuyển đổi kho chứa nguyên liệu thành kho chứa hóa chất sức chứa 2.000 tấn tại Lô F19 – 20 – 21, đường số 4, Khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng (giai đoạn 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (sau đây viết tắt là Dự án).
Theo khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 47.000.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 6 (D án công nghiệp) có vốn 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty TNHH Orain Chem phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn).
 Công ty TNHH Orain Chem có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất chất chống ẩm; sản xuất sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản; sản xuất chất khoáng tổng hợp – công suất 6.000 tấn/năm; Bổ sung chuyển đổi kho chứa nguyên liệu thành kho chứa hóa chất sức chứa 2.000 tấn tại Lô F19 – 20 – 21, đường số 4, Khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng (giai đoạn 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-241219-0249).
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Orain Chem nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

24/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (HS: 000.04.19.H39-070220-0227) của Công ty TNHH Ifree Beauty.Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (HS: 000.04.19.H39-070220-0227) của Công ty TNHH Ifree Beauty.

​Vào ngày 07/02/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước của Công ty TNHH Ifree Beauty (Đia chỉ: 9A, Đường số 5, Khu công nghiệp Tân Đức,  Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-070220-0227, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 12/02/2020.
Tuy nhiên, do các cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra thêm nên kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận  hẹn trả kết quả.
Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quý Công ty thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên hệ để mời Quý Công ty đến nhận.
           Trân trọng./.​

24/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc thông báo nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở  (HS số 000.04.19.H39- 170120-0305) của Công ty TNHH Một Thành viên Hán Thái Việt Nam.Thông báo về việc thông báo nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở  (HS số 000.04.19.H39- 170120-0305) của Công ty TNHH Một Thành viên Hán Thái Việt Nam.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Một Thành viên Hán Thái Việt Nam về việc thẩm định cơ sở (TKCS) Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) nhà máy Hán Thái Việt Nam tại lô 40, đường số 11, Khu công nghiệp Tân Đức (giai đoạn 2), huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Qua thẩm định, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có thông báo về việc nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở (TKCS) Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) nhà máy Hán Thái Việt Nam tại lô 40, đường số 11, Khu công nghiệp Tân Đức (giai đoạn 2), huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (Thông báo số 313/TB-BQLKKT ngày 13/02/2020 của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh).

Trung tâm thông báo đến Công ty TNHH Một Thành viên Hán Thái Việt Nam về việc nộp phí thẩm định cơ sở (TKCS) Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) nhà máy Hán Thái Việt Nam tại lô 40, đường số 11, Khu công nghiệp Tân Đức (giai đoạn 2), huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cụ thể như sau:

Số tiền nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở phải nộp là: 8.598.000 đồng (Tám triệu năm trăm chín mươi tám nghìn đồng chẵn).

Công ty TNHH Một Thành viên Hán Thái Việt Nam có thể nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung:  Phí thẩm định thiết kế cơ sở (TKCS) Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) nhà máy Hán Thái Việt Nam tại lô 40, đường số 11, Khu công nghiệp Tân Đức (giai đoạn 2), huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-170120-0305).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Một Thành viên Hán Thái Việt Nam nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở trước khi nhận kết quả.

Trân trọng./.​

24/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc thông báo kết quả thẩm định và những yêu cầu cần hoàn chỉnh lại ĐTM Công ty TNHH Song Thành L.AThông báo về việc thông báo kết quả thẩm định và những yêu cầu cần hoàn chỉnh lại ĐTM Công ty TNHH Song Thành L.A

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Song Thành L.A (biên nhận số 000.04.19.H39-191219-0408) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa công suất 20.000 tấn sản phẩm/ năm của Công ty TNHH Song Thành L.A tại lô A20-21, đường số 6, KCN Hải Sơn GĐ 3+4, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (sau đây viết tắt là Dự án).
Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội đồng thẩm định vào ngày 07/02/2020. Kết quả thẩm định 10/10 ủy viên Hội đồng đồng ý thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án của Công ty TNHH Song Thành L.A nhưng phải bổ sung, chỉnh sửa nội dung theo ý kiến Hội đồng thẩm định (đính kèm biên bản).
Ngày 14/02/2020 Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 504/STNMT-QLMT về việc thông báo kết quả thẩm định và những yêu cầu cần hoàn chỉnh lại ĐTM Công ty TNHH Song Thành L.A. Theo đó, Công ty TNHH Song Thành L.A phải chỉnh sửa hoàn thiện nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án và nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An). Thời hạn chỉnh sửa, bổ sung không quá 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thẩm định.
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Song Thành L.A thực hiện đúng các yêu cầu nêu trên./.​
24/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty cổ phần thực phẩm VS.Thông báo về việc thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty cổ phần thực phẩm VS.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty cổ phần thực phẩm VS (biên nhận số 000.04.19.H39-130120-0168) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nâng công suất sản xuất của nhà máy chế biến thực phẩm VSFoods từ 100 tấn sản phẩm/năm lên 2.000 tấn sản phẩm/năm tại lô C1, đường số 3, đường số 6, KCN Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (sau đây viết tắt là Dự án).
Theo khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 54 tỷ đồng, do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 6 (D án công nghiệp) có vốn trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty cổ phần thực phẩm VS phải nộp là 10.500.000 đồng (Mười triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).
 Công ty cổ phần thực phẩm VS có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của công ty cổ phần thực phẩm VS (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-130120-0168) + Dự án nâng công suất sản xuất của nhà máy chế biến thực phẩm VSFoods từ 100 tấn sản phẩm/năm lên 2.000 tấn sản phẩm/năm tại lô C1, đường số 3, đường số 6, KCN Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty cổ phần thực phẩm VS nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

24/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế C.S.QThông báo về việc thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế C.S.Q

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty cổ phần đầu tư quốc tế C.S.Q (biên nhận số 000.04.19.H39-020120-0381) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khu dân cư đô thị huyện Đức Hòa, giai đoạn 1 diện tích 20,75 ha tại xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (sau đây viết tắt là Dự án).
Theo khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 622 tỷ đồng, do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 3 (D án hạ tầng kỹ thuật) có vốn trên 500 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty cổ phần  đầu tư quốc tế C.S.Q phải nộp là 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng chẵn).
 Công ty cổ phần  đầu tư quốc tế C.S.Q có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty cổ phần  đầu tư quốc tế C.S.Q (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-020120-0381) + Dự án khu dân cư đô thị huyện Đức Hòa, giai đoạn 1 diện tích 20,75 ha tại xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty cổ phần  đầu tư quốc tế C.S.Q nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

24/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ (HS số 000.04.19.H39-050220-0317) của HKD Huỳnh Ngọc Châu.Thông báo về việc bổ sung hồ sơ (HS số 000.04.19.H39-050220-0317) của HKD Huỳnh Ngọc Châu.

Ngày 05/02/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống (cung cấp suất ăn sẵn) của HKD Huỳnh Ngọc Châu, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-050220-0317.

Qua thẩm định hồ sơ của Quý cơ sở, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Văn bản số 166/ATTP-NV ngày 17/02/2020 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý cơ sở sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 13/3/2020. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý cơ sở vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.229 để được hỗ trợ hướng dẫn.

Trân trọng./.​

24/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc thời hạn giải quyết hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-140120-0119) của Ông Nguyễn Hàn Phong Vũ.Thông báo về việc thời hạn giải quyết hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-140120-0119) của Ông Nguyễn Hàn Phong Vũ.

Vào ngày 14/01/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Nguyễn Hàn Phong (Địa chỉ: 115/21 Nguyễn Thái Bình, phường 3, thành phố Tân An, Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-140120-0119, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 11/02/2020.

Qua xem xét hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông đầy đủ.

Tuy nhiên, qua kết quả tra cứu, xác minh: 

Ngày 12/05/2004, Công an huyện Thạnh Hóa có lập DCB số: 1522 về  hành vi  "Trộm cắp tài sản" (Điều 138). Tuy nhiên, Sở Tư pháp Long An chưa có thông tin về hình thức xử lý.

Để có căn cứ cấp phiếu lý lịch tư pháp, đề nghị Ông mang theo giấy tờ có liên quan thông tin án tích trên (bản án, quyết định, giấy chứng nhận, hóa đơn nộp tiền, giấy xác nhận liên quan,…) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để làm cơ sở xem xét, giải quyết hồ sơ theo quy định. 

Kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Ông thông cảm. Sau khi Ông bổ sung giấy tờ có liên quan, khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.​

24/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH nhôm Nam Sung.Thông báo về việc thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH nhôm Nam Sung.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH nhôm Nam Sung (biên nhận số 000.04.19.H39-311219-0349) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nâng công suất Nhà máy sản xuất thanh nhôm định hình quy mô 30.000 tấn sản phẩm/năm tại Lô N1-3, đường số 2, KCN Hải Sơn (giai đoạn 3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (sau đây viết tắt là Dự án).
Theo khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 300.000.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 6 (D án công nghiệp) có vốn từ trên 200 đến 500 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty TNHH nhôm Nam Sung phải nộp là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn).
 Công ty TNHH nhôm Nam Sung có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty TNHH nhôm Nam Sung (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-311219-0349) + Dự án Nâng công suất Nhà máy sản xuất thanh nhôm định hình quy mô 30.000 tấn sản phẩm/năm tại Lô N1-3, đường số 2, KCN Hải Sơn (giai đoạn 3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An .

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH nhôm Nam Sung nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

24/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc thời hạn giải quyết hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-120220-0052 ) của Ông Phan Ngọc Hải.Thông báo về việc thời hạn giải quyết hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-120220-0052 ) của Ông Phan Ngọc Hải.

Vào ngày 12/02/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Phan Ngọc Hải (Địa chỉ: 132/5, Nguyễn Huỳnh Đức, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-120220-0052, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 04/03/2020.

Qua xem xét hồ sơ  Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông đầy đủ.

Tuy nhiên, qua kết quả tra cứu, xác minh: 

Ngày 30/01/1997, bị TAND quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh xét xử 3 năm tù về tội  "Môi giới mại dâm" tại bản án số 43/1997/HSST.

Để có căn cứ cấp phiếu lý lịch tư pháp, đề nghị Ông mang theo giấy tờ có liên quan thông tin án tích trên (bản án, quyết định, giấy chứng nhận, hóa đơn nộp tiền, giấy xác nhận liên quan …) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để làm cơ sở xem xét, giải quyết hồ sơ theo quy định. 

Kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Ông thông cảm. Khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.​

24/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc  thời hạn giải quyết hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-300120-0050 ) của Ông Nguyễn Minh Thắng.Thông báo về việc  thời hạn giải quyết hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-300120-0050 ) của Ông Nguyễn Minh Thắng.

Vào ngày 30/01/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Nguyễn Minh Thắng (Địa chỉ: 135,ấp Bình Hòa, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-300120-0050, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 20/02/2020.

Qua xem xét hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông đầy đủ.

Tuy nhiên, qua kết quả tra cứu, xác minh: 

Ngày 23/09/2009  bị Tòa án nhân dân tỉnh Long An xử phạt 04 năm 06 tháng tù giam về tội danh: "Cướp tài sản" theo bản án số 187/PT.

Để có căn cứ cấp phiếu lý lịch tư pháp, đề nghị Ông mang theo giấy tờ có liên quan thông tin án tích trên (bản án, quyết định, giấy chứng nhận, hóa đơn nộp tiền, giấy xác nhận liên quan …) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để làm cơ sở xem xét, giải quyết hồ sơ theo quy định. 

Kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Ông thông cảm. Khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.​

24/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc thời hạn giải quyết hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-120220-0424 ) của Ông Nguyễn Tấn Luôn.Thông báo về việc thời hạn giải quyết hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-120220-0424 ) của Ông Nguyễn Tấn Luôn.

Vào ngày 12/02/2020 , Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Nguyễn Tấn Luôn  (Địa chỉ: ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-120220-0424, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 05/03/2020.

Qua xem xét hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông đầy đủ.

Tuy nhiên, qua kết quả tra cứu, xác minh: 

Ngày 06/09/2013  bị Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn xử phạt 01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 năm về tội danh: "Vận chuyển hàng cấm" theo bản án số 167/2013/HSST.

Để có căn cứ cấp phiếu lý lịch tư pháp, đề nghị Ông mang theo giấy tờ có liên quan thông tin án tích trên (bản án, quyết định, giấy chứng nhận, hóa đơn nộp tiền, giấy xác nhận liên quan …) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để làm cơ sở xem xét, giải quyết hồ sơ theo quy định. 

Kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Ông thông cảm. Khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.​

24/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc  bổ sung hồ sơ (HS số 000.04.19.H39-060220-0217) của  Chi nhánh công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại thực phẩm Công Danh.Thông báo về việc  bổ sung hồ sơ (HS số 000.04.19.H39-060220-0217) của  Chi nhánh công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại thực phẩm Công Danh.

Ngày 06/02/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống (cung cấp suất ăn sẵn) của Chi nhánh công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại thực phẩm Công Danh, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-060220-0217.

Qua thẩm định hồ sơ của Quý cơ sở, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Văn bản số 173/ATTP-NV ngày 19/02/2020 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý cơ sở sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 16/3/2020. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý cơ sở vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.229 để được hỗ trợ hướng dẫn.

Trân trọng./.​

24/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ (HS số 000.04.19.H39-120220-0319) của Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Tinh Thành VN.Thông báo về việc bổ sung hồ sơ (HS số 000.04.19.H39-120220-0319) của Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Tinh Thành VN.

Ngày 12/02/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống (cung cấp suất ăn sẵn) của Công ty TNHH dịch vụ ăn uống Tinh Thành VN, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-120220-0319.

Qua thẩm định hồ sơ của Quý cơ sở, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Văn bản số 172/ATTP-NV ngày 19/02/2020 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý cơ sở sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 16/3/2020. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý cơ sở vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.229 để được hỗ trợ hướng dẫn.

Trân trọng./.​

24/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ (HS số 000.04.19.H39-120220-0442) của Công ty TNHH MTV Nguyễn Bạc Long An.Thông báo về việc bổ sung hồ sơ (HS số 000.04.19.H39-120220-0442) của Công ty TNHH MTV Nguyễn Bạc Long An.

Ngày 12/02/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với loại hình sản xuất nước uống đóng chai của Công ty TNHH MTV Nguyễn Bạc Long An, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-120220-0442.

Qua thẩm định hồ sơ của Quý cơ sở, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Văn bản số 171/ATTP-NV ngày 19/02/2020 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý cơ sở sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 16/3/2020. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý cơ sở vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.229 để được hỗ trợ hướng dẫn.

Trân trọng./.​

24/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc thời hạn giải quyết hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-110220-0398 ) của Ông Phan Thành Thái.Thông báo về việc thời hạn giải quyết hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-110220-0398 ) của Ông Phan Thành Thái.

Vào ngày 11/02/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Phan Thành Thái (Địa chỉ: 156, ấp 6, xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-110220-0398, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 11/02/2020.

Qua xem xét hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông đầy đủ.

Tuy nhiên, qua kết quả tra cứu, xác minh: 

Ngày 21/6/2001 bị TAND Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh xét xử 24 tháng tù về tội " Tàng trữ trái phép chất ma túy" tại bản án số 108/2001/HSST.

Để có căn cứ cấp phiếu lý lịch tư pháp, đề nghị Ông mang theo giấy tờ có liên quan thông tin án tích trên (bản án, quyết định, giấy chứng nhận, hóa đơn nộp tiền, giấy xác nhận liên quan …) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để làm cơ sở xem xét, giải quyết hồ sơ theo quy định. 

Kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Ông thông cảm. Khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.​

24/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc thời hạn giải quyết hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-100220-0058 ) của Ông Nguyễn Hồng Đức.Thông báo về việc thời hạn giải quyết hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-100220-0058 ) của Ông Nguyễn Hồng Đức.

Vào ngày 10/02/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Nguyễn Hồng Đức (Địa chỉ: 139/12B, Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-100220-0058, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 02/03/2020.

Qua xem xét hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông đầy đủ.

Tuy nhiên, qua kết quả tra cứu, xác minh: 

Ngày 20/06/2011, bị TAND thành phố Tân An, tỉnh Long An  xử phạt 09 tháng  tù về tội "Trộm cắp tài sản" tại bản án số 54/2011/HSST.

Để có căn cứ cấp phiếu lý lịch tư pháp, đề nghị Ông mang theo giấy tờ có liên quan thông tin án tích trên (bản án, quyết định, giấy chứng nhận, hóa đơn nộp tiền, giấy xác nhận liên quan …) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để làm cơ sở xem xét, giải quyết hồ sơ theo quy định. 

Kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Ông thông cảm. Khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.​

24/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo  thời hạn giải quyết hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-310120-0275 ) Bà Nguyễn Thị Kim Loan.Thông báo  thời hạn giải quyết hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-310120-0275 ) Bà Nguyễn Thị Kim Loan.

Vào ngày 31/01/2020   , Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Bà Nguyễn Thị Kim Loan (Địa chỉ: ấp 2, xã Phước Tuy, huyện Cần  Đước, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-310120-0275, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 21/02/2020.

Qua xem xét hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Bà đầy đủ.

Ngày 30/01/2008, bị TAND huyện Bình Chánh, TP. HCM xử phạt 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm về tội "Đánh bạc" theo bản án số 24/2008/HSST. 

Để có căn cứ cấp phiếu lý lịch tư pháp, đề nghị Bà mang theo giấy tờ có liên quan đến án tích trên đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để làm cơ sở xem xét, giải quyết hồ sơ theo quy định. 

Kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Bà thông cảm. Khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Bà đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Bà vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.​

24/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (HS: 000.04.19.H39-291119-0304) của Quầy thuốc Lạc Hồng.Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (HS: 000.04.19.H39-291119-0304) của Quầy thuốc Lạc Hồng.

Vào ngày 29/11/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp giấy chứng nhận "Thực hành tốt nhà thuốc" của Quầy thuốc Lạc Hồng (Địa chỉ: 712/3 ẤP 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-291119-0304, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 18/02/2020.

Tuy nhiên, do các cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra, xác minh thêm nên kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Quầy thuốc Lạc Hồng vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quầy thuốc Lạc Hồng thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quầy thuốc Lạc Hồng đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quầy thuốc Lạc Hồng vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.​

21/02/2020 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (HS: 000.04.19.H39-021219-0122) của Quầy thuốc Trường Phúc.Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (HS: 000.04.19.H39-021219-0122) của Quầy thuốc Trường Phúc.

Vào ngày 02/12/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp giấy chứng nhận "Thực hành tốt nhà thuốc" của Quầy thuốc Trường Phúc (Địa chỉ: 373 đường Tân Phú, ấp Chánh , xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-021219-0122, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 18/02/2020.

Tuy nhiên, do các cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra, xác minh thêm nên kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Quầy thuốc Trường Phúc vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quầy thuốc Trường Phúc thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quầy thuốc Trường Phúc đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quầy thuốc Trường Phúc vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.​

21/02/2020 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (HS: 000.04.19.H39-161219-0085) của Công ty TNHH Dược phẩm Đăng Quang.Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (HS: 000.04.19.H39-161219-0085) của Công ty TNHH Dược phẩm Đăng Quang.

  Vào ngày 16/12/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Đăng ký tái kiểm tra "Thực hành tốt phân phối thuốc" của Công ty TNHH Dược phẩm Đăng Quang (Địa chỉ: 39 Nguyễn Huệ phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-161219-0085, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 18/02/2020.

Tuy nhiên, do các cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra, xác minh thêm nên kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quý Công ty thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.​

21/02/2020 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (HS: 000.04.19.H39-130220-0156) của Công ty TNHH Tami Natural Home.Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (HS: 000.04.19.H39-130220-0156) của Công ty TNHH Tami Natural Home.

Vào ngày 13/02/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước của Công ty TNHH Tami Natural Home (Địa chỉ: Lô D14-15, Đường số 3, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-130220-0156, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 18/02/2020.

Tuy nhiên, do các cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra, xác minh thêm nên kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quý Công ty thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.​

21/02/2020 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (HS: 000.04.19.H39-131219-0319) của Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Duy Linh 1.Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (HS: 000.04.19.H39-131219-0319) của Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Duy Linh 1.

Vào ngày 13/12/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm của Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Duy Linh 1 (Địa chỉ: ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-131219-0319, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 18/02/2020.

Tuy nhiên, do các cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra, xác minh thêm nên kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quý Công ty thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.​

21/02/2020 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (HS: 000.04.19.H39-291119-0301) của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (HS: 000.04.19.H39-291119-0301) của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

Vào ngày 29/11/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Giao đất, cho thuê đất, không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (Địa chỉ: 72 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-291119-0301, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 18/02/2020.

Tuy nhiên, do các cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra, xác minh thêm nên kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quý Công ty thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.​

21/02/2020 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (HS: 000.04.19.H39-040220-0533) của Công ty TNHH BĐS Hiệp Trường Phát.Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (HS: 000.04.19.H39-040220-0533) của Công ty TNHH BĐS Hiệp Trường Phát.

Vào ngày 04/02/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Thẩm định thiết kế cơ sở của Công ty TNHH BĐS Hiệp Trường Phát (Địa chỉ: số 18 đường số 3, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-040220-0533, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 19/02/2020.

Tuy nhiên, do các cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra, xác minh thêm nên kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quý Công ty thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.​

21/02/2020 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (HS: 000.04.19.H39-100120-0201) của Công ty TNHH Vĩnh Phong.Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (HS: 000.04.19.H39-100120-0201) của Công ty TNHH Vĩnh Phong.

Vào ngày 10/01/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Công ty TNHH Vĩnh Phong (Địa chỉ: CCN Long Cang- Long Định, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-100120-0201, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 19/02/2020.

Theo Văn bản số 541/SKHĐT- KTĐN ngày 19/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phúc đáp Công ty TNHH Vĩnh Phong: "Sở Kế hoạch và Đầu tư đã gửi hồ sơ đến các Sở và UBND huyện Cần Đước để xem xét có ý kiến. Đến nay, Sở đã nhận được văn bản ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công Thương; Đến nay, Sở Xây dựng, UBND huyện Cần Đước vẫn chưa có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với hồ sơ dự án của nhà đầu tư, do đó Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa thể trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo đề nghị của nhà đầu tư. Sau khi Sở Xây dựng, UBND huyện Cần Đước có văn bản ý kiến, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục xem xét đề nghị của nhà đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản đôn đốc số 482/SKHĐT-KTĐN ngày 14/2/2020).", nên kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quý Công ty thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

          

Trân trọng./.​

21/02/2020 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (HS: 000.04.19.H39-031219-0164) của Quầy thuốc tây Ngô Minh Phụng.Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (HS: 000.04.19.H39-031219-0164) của Quầy thuốc tây Ngô Minh Phụng.

Vào ngày 03/12/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp giấy chứng nhận "Thực hành tốt nhà thuốc" của Quầy thuốc tây Ngô Minh Phụng (Địa chỉ: số 18, lô B, ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-031219-0164, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 19/02/2020.

Tuy nhiên, do các cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra, xác minh thêm nên kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Quầy thuốc tây Ngô Minh Phụng vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quầy thuốc tây Ngô Minh Phụng thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quầy thuốc tây Ngô Minh Phụng đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quầy thuốc tây Ngô Minh Phụng vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.​

21/02/2020 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (HS: 000.04.19.H39-031219-0281) của Quầy thuốc Châu Như.Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (HS: 000.04.19.H39-031219-0281) của Quầy thuốc Châu Như.

Vào ngày 03/12/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp giấy chứng nhận "Thực hành tốt nhà thuốc" của Quầy thuốc Châu Như (Địa chỉ: số 468, ĐT 825, p Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-031219-0281, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 19/02/2020.

Tuy nhiên, do các cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra, xác minh thêm nên kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Quầy thuốc Châu Như vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quầy thuốc Châu Như thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quầy thuốc Châu Như đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quầy thuốc Châu Như vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.​

21/02/2020 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (HS: 000.04.19.H39-060120-0006) của Ông Hồ Chí Tâm.Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (HS: 000.04.19.H39-060120-0006) của Ông Hồ Chí Tâm.

Vào ngày 06/01/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư trường hợp không phải qua tập sự của Ông Hồ Chí Tâm (Địa chỉ: ấp Tân Hòa, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-060120-0006, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 19/02/2020.

Tuy nhiên, do các cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra, xác minh thêm nên kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Ông Hồ Chí Tâm vì sự chậm trễ nêu trên, mong Ông Hồ Chí Tâm thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Ông Hồ Chí Tâm đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông Hồ Chí Tâm vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.​

21/02/2020 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (HS: 000.04.19.H39-150120-0189) của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư VLXD Quốc Gia.Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (HS: 000.04.19.H39-150120-0189) của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư VLXD Quốc Gia.

Vào ngày 15/01/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư VLXD Quốc Gia (Địa chỉ: ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-150120-0189, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 19/02/2020.

Theo Văn bản số 538/SKHĐT- KTĐN ngày 19/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phúc đáp Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư VLXD Quốc Gia: "Sở Kế hoạch và Đầu tư đã gửi đề nghị của nhà đầu tư đến các ngành, UBND huyện xem xét có ý kiến. Tuy nhiên đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Quỹ Đầu tư phát triển và UBND huyện Đức Hòa chưa có ý kiến.", nên kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quý Công ty thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.​

21/02/2020 11:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​