Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông báo

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty Cổ phần Đại Lộc Long AnThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty Cổ phần Đại Lộc Long An
31/05/2023 3:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Bà Nguyễn Ngọc Phương Quyên- Hồ sơ LLTPThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Bà Nguyễn Ngọc Phương Quyên- Hồ sơ LLTP
30/05/2023 4:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Phan Quốc Triệu- Hồ sơ LLTPThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Phan Quốc Triệu- Hồ sơ LLTP
23/05/2023 4:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Đặng Trần Duy Khánh- Hồ sơ LLTPThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Đặng Trần Duy Khánh- Hồ sơ LLTP
19/05/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Nguyễn Minh Hiếu Ba- Hồ sơ LLTPThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Nguyễn Minh Hiếu Ba- Hồ sơ LLTP
19/05/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Trần Văn Mến- Hồ sơ LLTPThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Trần Văn Mến- Hồ sơ LLTP
17/05/2023 3:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Nguyễn Công Trực- Hồ sơ LLTPThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Nguyễn Công Trực- Hồ sơ LLTP
17/05/2023 3:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Trần Trọng Nhân- Hồ sơ LLTPThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Trần Trọng Nhân- Hồ sơ LLTP
16/05/2023 3:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Lê Tấn HùngThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Lê Tấn Hùng
16/05/2023 3:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty Cổ phần Phúc ThịnhThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty Cổ phần Phúc Thịnh
15/05/2023 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc mất tín hiệu điện thoại tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnhThông báo về việc mất tín hiệu điện thoại tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trân trọng thông báo đên quý khách hàng, các tổ chức, cá nhân liên hệ thực hiện TTHC tại Trung tâm hiện nay đường truyền điện thoại đang gặp sự cố mât tín hiệu, VNPT Long An đang khắc phục. Do đó, tạm thời số điện thoại của Trung tâm không liên lạc được. 

Trân trọng thông báo./.

11/05/2023 12:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Trương Thanh Tú- Hồ sơ LLTPThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Trương Thanh Tú- Hồ sơ LLTP
11/05/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Chấn HùngThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Chấn Hùng

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Chấn Hùng (biên nhận số 000.04.19.H39-230419-0041) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm nhựa gia dụng từ hạt nhựa nguyên sinh (hạt nhựa đã thành phẩm) tại địa điểm: ấp 7, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Theo điểm c khoản 3 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định các điều kiện để tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, trong đó có điều kiện: "Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật".

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 30 tỷ đồng (Ba mươi tỷ đồng Việt Nam), do đó Dự án thuộc mục V.1.1.a6, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Chấn Hùng phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn).

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Chấn Hùng có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Chấn Hùng (biên nhận số 000.04.19.H39-230419-0041) + Dự án Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm nhựa gia dụng từ hạt nhựa nguyên sinh (hạt nhựa đã thành phẩm) tại địa điểm: ấp 7, xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Chấn Hùng nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


09/05/2023 5:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty Cổ phần Nam Long VCDThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty Cổ phần Nam Long VCD
05/05/2023 2:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Nguyễn Nhựt TrọngThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Nguyễn Nhựt Trọng
05/05/2023 5:00 SAĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của ông Lâm Văn Hẹn  - Hồ sơ LLTPThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của ông Lâm Văn Hẹn  - Hồ sơ LLTP
28/04/2023 4:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty TNHH TM DV Nhựa Bửu TrangThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty TNHH TM DV Nhựa Bửu Trang
27/04/2023 4:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Nguyễn Quốc Sang- Hồ sơ LLTPThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Nguyễn Quốc Sang- Hồ sơ LLTP
21/04/2023 3:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty TNHH GLORY V.T Việt NamThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty TNHH GLORY V.T Việt Nam
19/04/2023 4:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty TNHH Hoàng Gia Phương TrangThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty TNHH Hoàng Gia Phương Trang
19/04/2023 4:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Trương Văn Bình- Hồ sơ LLTPThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Trương Văn Bình- Hồ sơ LLTP
18/04/2023 3:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Nguyễn Hoàng TúThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Nguyễn Hoàng Tú
17/04/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Trương Quốc Việt- Hồ sơ LLTPThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Trương Quốc Việt- Hồ sơ LLTP
14/04/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Nguyễn Văn Phúc- Hồ sơ LLTPThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Nguyễn Văn Phúc- Hồ sơ LLTP
14/04/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty TNHH Victory International (Việt Nam)Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty TNHH Victory International (Việt Nam)
13/04/2023 10:00 SAĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Lê Tuấn Bảo- Hồ sơ LLTPThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Lê Tuấn Bảo- Hồ sơ LLTP
13/04/2023 10:00 SAĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Lê Phúc Thọ- Hồ sơ LLTPThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Lê Phúc Thọ- Hồ sơ LLTP
13/04/2023 10:00 SAĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông LêVăn Thành- Hồ sơ LLTPThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông LêVăn Thành- Hồ sơ LLTP
13/04/2023 10:00 SAĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của UBND xã Tân ThànhThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của UBND xã Tân Thành
13/04/2023 9:00 SAĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Nguyễn Phước Vinh Sang- Hồ sơ LLTPThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Nguyễn Phước Vinh Sang- Hồ sơ LLTP
11/04/2023 4:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang