Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 5, Ngày 20/04/2023, 10:00
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ; phê duyệt quy trình nội bộ lĩnh vực Tài nguyên nước của Sở Tài nguyên và Môi trường
20/04/2023 | Nguyễn Thị Thúy Kiều
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ; phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, tại Quyết định số 3186/QĐ-UBND ngày 18/04/2023 đã công bố danh mục, nội dung thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cụ thể như sau:

1. Danh mục và nội dung 03 thủ tục hành chính ban hành mới; 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 01 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (phụ lục 1);

2. Danh mục và nội dung 01 thủ tục hành chính ban hành mới, 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (Phụ lục 2);

3. Quy trình nội bộ giải quyết 11 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện" (Phụ lục 3).

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật nội dung thủ tục hành chính trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh ngay khi nhận được quyết định công bố; chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giài quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND cấp huyện.

Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/04/2023./.

Đính kèm: 3186_QĐ-UBND_18-04-2023_1. QĐ CB TTHC LV TN nước.signed.pdf ; 3186_QĐ-UBND_18-04-2023_2. Phu luc 1_DM TTHC_NOI DUNG THCC_CAP TINH.signed.pdf ; 3186_QĐ-UBND_18-04-2023_3. Phu luc 2_DM TTHC_NOI DUNG TTHC_CAP HUYEN.signed.pdf ; 3186_QĐ-UBND_18-04-2023_4.Phu luc 3_Quy trình nội bộ tỉnh, huyện.signed.pdf .
Lượt người xem:   107
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang