Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 5, Ngày 20/04/2023, 17:00
Phê duyệt, điều chỉnh quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường
20/04/2023 | Nguyễn Thị Thúy Kiều
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định phê duyệt, điều chỉnh quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, tại Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 20/04/2023 đã phê duyệt, điều chỉnh một số nội dung tại Phụ lục 1 và Phụ lục 3 của Quyết định số 4425/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:

- Quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: quy trình số 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 29, 30, 31, 35 (đính kèm Phụ lục 1);

- Quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: quy trình số 6 (đính kèm Phụ lục 2).

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giài quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND cấp huyện.

Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại Phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2023./.

Đính kèm: 3267_QĐ-UBND_20-04-2023_QĐ PD, sửa QTNB LV đất đai cấp tỉnh, huyện.signed.pdf ; 3267_QĐ-UBND_20-04-2023_PL1. Quy trinh noi bo cap tinh thuc hien TTPVHCC.signed.pdf ; 3267_QĐ-UBND_20-04-2023_PL2. Quy trinh noi bo cap huyen.signed.pdf .

Lượt người xem:   111
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang