Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 6, Ngày 28/04/2023, 10:00
Nâng cao chất lượng điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính
28/04/2023
Ngày 26/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành, địa phương yêu cầu nâng cao chất lượng điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đúng quy định, đảm bảo hiệu quả 05 nhóm Chỉ số thuộc Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Các sở, ngành thường xuyên truy cập theo dõi, cập nhật việc công bố TTHC của các bộ, ngành trên Cổng dịch vụ công quốc gia về TTHC tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-quyet-dinh-cong-bo.html để tham mưu UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở, ngành mình trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày các bộ, ngành công bố TTHC.

27-4-2023-Untitled-1.jpg

Cổng dịch vụ công quốc gia

Để đảm bảo thời gian công bố TTHC theo quy định, từ ngày 04/5/2023 các sở, ngành chỉ tham mưu công bố danh mục TTHC, kèm quy trình nội bộ giải quyết TTHC, không trình công bố nội dung TTHC. Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục TTHC các sở, ngành có trách nhiệm cập nhật danh mục, nội dung TTHC thuộc phạm vi quản lý theo nội dung Quyết định công bố của các bộ, ngành lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cập nhật tất cả 100% hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết lên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh (bao gồm hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa các cấp và hồ sơ tiếp nhận tại đơn vị) để đảm bảo đồng bộ đầy đủ số lượng hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC đảm bảo thời gian quy định. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP.

Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương phải sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu thực hiện TTHC. Tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán trực tuyến thông qua nền tảng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các dịch vụ công có yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu về thực hiện dịch vụ công và thanh toán trực tuyến theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023.

27-4-2023-IMG_0612.jpg

Tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán trực tuyến

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND cấp xã thực hiện nghiêm quy định chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Rà soát, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt về thực hiện TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính; thực hiện liên thông các TTHC, nhóm TTHC tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên theo dõi, duy trì hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, đảm bảo Hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng yêu cầu số hóa, phục vụ tốt việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, không để xảy ra tình trạng chậm, muộn, kéo dài thời gian giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; góp phần thu hút đầu tư, nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, SIPAS của tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi các phản ánh kiến nghị của người dân, doanh trên Hệ thống phản ánh kiến nghị của Văn phòng Chính phủ; chuyển cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý đảm bảo thời gian quy định tại Điều 43 Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả nội dung 05 nhóm Chỉ số theo Quyết định 766/QĐ-TTg. Định kỳ hàng tháng công khai danh sách cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ TTHC chậm, trễ hạn hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết, chỉ đạo giải quyết, làm căn cứ phục vụ công tác bình xét thi đua khen thưởng, quản lý đánh giá cán bộ công chức, viên chức. Báo cáo kết quả và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản nhắc nhở, phê bình người đứng đầu các sở, ngành, địa phương thực hiện không đúng quy định./.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh.Lượt người xem:   120
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang