Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 6, Ngày 26/05/2023, 15:00
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội, lĩnh vực Việc làm, lĩnh vực Lao động - Tiền lương của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An
26/05/2023 | Nguyễn Thị Thúy Kiều
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội, lĩnh vực Việc làm, lĩnh vực Lao động - Tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An.

​​Theo đó, tại Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 17/5/2023 đã công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính: 04 thủ tục hành chính (TTHC) cấp xã mới ban hành, 01 TTHC cấp huyện được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực Bảo trợ xã hội; bãi bỏ 07 TTHC cấp tỉnh về lĩnh vực Việc làm, lĩnh vực Lao động - Tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An (kèm theo 17 trang phụ lục).

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật ngay nội dung 04 TTHC mới ban hành, 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo Quyết định số 292/QĐ-LĐTBXH ngày 16/3/2023, Quyết định số 406/QĐ-LĐTBXH ngày 03/4/2023, Quyết định số 493/QĐ-LĐTBXH ngày 25/4/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại quyết định này đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND cấp huyện, UBND cấp xã. 

Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại quyết định này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đối với các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2023./.

Đính kèm: 4488_QĐ-UBND_25-05-2023_QDCB DANH MUC TTHC-SLDTBXH-THEO QD 292-406-493.signed.pdf ; 4488_QĐ-UBND_25-05-2023_DANH MUC VA QTNB-LV BTXH VL LĐ TL-THEO QD 292-406-493.signed.pdf .


Lượt người xem:   83
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang