Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksTổng hợp - Tin nổi bật

  
Tóm tắt
  
  
  
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Yeshttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
30/03/2020 3:00 CHhttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?ID=337Hoạt động trường96Tin
  
Yeshttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/06/2018 9:00 SAhttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/NghienCuuKhoaHoc/DispForm.aspx?ID=109Nghiên cứu - Trao đổi189Bài viết
  
Yeshttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
28/04/2018 10:00 CHhttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/NghienCuuKhoaHoc/DispForm.aspx?ID=104Nghiên cứu - Trao đổi172Bài viết
  
Sáng ngày 06/10, Trường Chính trị tỉnh Long An tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga”. Hội thảo đã khẳng định: 100 năm đã đi qua, nhân loại đã có nhiều biến đổi, nhưng ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga đã và đang tiếp tục soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, soi sáng công cuộc đổi mới đất nước ta hiện nay, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
Yeshttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/10/2017 4:00 CHhttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/DispForm.aspx?ID=246Hoạt động trường227Tin
  
Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, một mốc son chói lọi trong lịch sử nước ta, mang tầm quốc tế và thời đại. Ngày 30/4/1975, ngày hội tụ của ba sự kiện lịch sử: Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mở ra kỷ nguyên mới đối với dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên CNXH
Yeshttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
27/04/2017 11:00 SAhttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/NghienCuuKhoaHoc/DispForm.aspx?ID=70Thông tin lý luận và thực tiễn205Bài viết
  
…Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của phụ nữ, từ khi ra đời, Đảng ta luôn khẳng định: phụ nữ Việt Nam là một bộ phận quan trọng, lực lượng to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, phải luôn quan tâm, chăm lo đến phụ nữ, coi đó là vấn đề chiến lược có ý nghĩa quan trọng.
Yeshttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
08/03/2017 9:00 SAhttps://truongchinhtri.longan.gov.vn/Lists/NghienCuuKhoaHoc/DispForm.aspx?ID=65Nghiên cứu - Trao đổi201Bài viết

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​