Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksXslDungChung

  
Edit
  
Albums - Chi Tiết 17/11/2015 10:50 SA
Albums - Full Screen 11/12/2014 2:43 CH
Albums - Khác 11/12/2014 2:43 CH
Liên kết WebSite 01/03/2014 11:30 SA
Quản trị Main 16/09/2014 8:32 CH
Sơ đồ tổ chức 14/03/2014 3:05 CH
Tin tức tổng hợp 16/03/2014 2:46 CH
Thư viện ảnh- Home 29/12/2014 3:37 CH
Trang chủ - Banner 11/05/2018 11:24 SA
Trang chủ - Banner - Left 27/06/2019 5:57 CH
Trang chủ - Tabs Video 29/12/2014 3:37 CH
Trang chủ - Tin tức - Slide 29/09/2014 10:39 CH
Trang chủ - Tin tức - Slide - Mid 29/09/2014 10:49 CH
Trang chủ - Tin xem nhiều 08/03/2016 8:42 CH
Trang chủ - Thông báo 23/10/2014 3:59 CH
Trang chủ- Tin moi nhat 08/03/2016 8:41 CH
Trang chủ- Tin noi bat 08/03/2016 8:41 CH
Video - Chuyên mục - Không phân trang 09/05/2014 2:22 CH
Video - Chuyên mục - Không phân trang 01 09/05/2014 2:21 CH
Video - Chuyên mục - Phân trang 20/05/2014 11:36 SA
Video - Play - Có Item left 12/09/2014 5:32 CH
Video - Play - Không Item 09/05/2014 2:02 CH

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​