Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksPages
This system library was created by the Publishing feature to store pages that are created in this site.

  
  
BanDoHanhChinh.aspx
  
ChiTietGopY.aspx
  
ChiTietHoSo.aspx
  
DangKyTrucTuyen.aspx
  
danhgiacanbo.aspx
  
danhgiathutuc.aspx
  
DanhSachHoSo.aspx
  
DanhSachVBHC.aspx
  
DanhSachVBQPPL.aspx
  
Default.aspx
  
DichVuBuuChinh.aspx
  
DuThaoVanBan.aspx
  
GopY.aspx
  
Gop-y-nguoi-dan-thanh-cong.aspx
  
GopYThanhCong.aspx
  
GopYVanBan.aspx
  
gui-cau-hoi-thanh-cong.aspx
  
GuiGopY.aspx
  
HD-GuiCauHoi.aspx
  
HinhAnhVideoResults.aspx
  
HoiDap.aspx
  
hoi-dap-dat-cau-hoi.aspx
  
KhaoSatTongQuat.aspx
  
LichLamViec.aspx
  
lien-he.aspx
  
PhanHoi.aspx
  
QuyTrinhBieuMau.aspx
  
SKHCN.aspx
  
SoDoWebsite.aspx
  
TatCaResults.aspx
  
1 - 30Next

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​