Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksImages
This system library was created by the Publishing feature to store images that are used on pages in this site.

 • Content TypeFolder
  Name2014-02
  Modified19/02/2014 2:26 CH
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2014-03
  Modified05/03/2014 4:30 CH
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2014-04
  Modified04/04/2014 9:20 SA
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2014-07
  Modified08/07/2014 8:34 SA
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2014-09
  Modified04/09/2014 8:13 SA
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2014-10
  Modified08/10/2014 2:27 CH
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2014-11
  Modified06/11/2014 2:53 CH
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2015-02
  Modified13/02/2015 3:15 CH
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2015-03
  Modified04/03/2015 10:51 SA
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2015-04
  Modified09/04/2015 8:50 SA
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2015-11
  Modified17/11/2015 2:39 CH
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2016-03
  Modified09/03/2016 4:38 CH
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2016-05
  Modified22/05/2016 9:15 SA
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2016-10
  Modified03/10/2016 8:52 SA
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2016-11
  Modified25/11/2016 8:38 SA
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2017-01
  Modified13/01/2017 7:32 SA
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2017-02
  Modified02/02/2017 3:57 CH
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2017-03
  Modified14/03/2017 4:34 CH
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2017-09
  Modified19/09/2017 10:37 SA
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2017-10
  Modified20/10/2017 2:03 CH
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2017-11
  Modified30/11/2017 8:19 SA
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2018-01
  Modified03/01/2018 11:25 SA
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2018-02
  Modified22/02/2018 8:35 SA
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2018-04
  Modified20/04/2018 2:00 CH
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2018-05
  Modified07/05/2018 11:11 SA
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2018-07
  Modified25/07/2018 6:21 CH
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2018-08
  Modified06/08/2018 7:43 SA
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2018-11
  Modified05/11/2018 9:46 SA
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2019-01
  Modified10/01/2019 8:15 SA
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
 • Content TypeFolder
  Name2019-02
  Modified12/02/2019 3:25 CH
  Modified BySystem Account
  Length (seconds)
1 - 30Next

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​