image banner
Chấn chỉnh tồn tại, hạn chế sau kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 125
Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế sau kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023.

Theo đó, tăng cường chỉ đạo thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực CCHC, trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức khi giải quyết hồ sơ TTHC; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ đặc biệt là kiểm tra đột xuất. Qua đó chấn chỉnh trách nhiệm công vụ của (cán bộ, công chức, viên chức) CBCCVC, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sai phạm làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan hành chính nhà nước; thường xuyên tuyên truyền, quán triệt ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác CCHC, chuyển đổi số trong đội ngũ CBCCVC của cơ quan, đơn vị đặc biệt là các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư, xây dựng và CCHC trên địa bàn tỉnh.

Tập trung triển khai đồng bộ tất cả các nội dung của công tác CCHC nhưng cần phải xác định đúng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả.

tantru-quangcanh-4-8-23.jpeg

Chấn chỉnh tồn tại, hạn chế sau kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023

Cụ thể, khẩn trương xử lý và tham mưu UBND tỉnh xử lý dứt điểm các văn bản đã ban hành chưa đúng quy định; UBND cấp huyện tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý các văn bản ban hành chưa phù hợp quy định hiện hành, đặc biệt là ban hành chưa đúng thẩm quyền, văn bản hành chính có chứa quy phạm pháp luật và có chứa TTHC.

Khẩn trương chỉ đạo rà soát xử lý dứt điểm các hồ sơ quá hạn trên Cổng dịch vụ công quốc gia; thường xuyên chỉ đạo công chức, viên chức theo dõi, cập nhật TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của cơ quan, đơn vị để thực hiện niêm yết, công khai TTHC theo quy định; thường xuyên tập huấn cho đội ngũ công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC về quy trình, thành phần hồ sơ, các biểu mẫu…để đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, tổ chức được thực hiện đúng quy định, tránh trường hợp yêu cầu người dân bổ sung các thành phần hồ sơ ngoài quy định; kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức theo quy định; thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời các hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cơ quan, đơn vị lên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Tăng cường công tác kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC của cơ quan, đơn vị để kịp thời chấn chỉnh nâng cao chất lượng phục vụ người dân, xử lý nghiêm CBCCVC có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, chậm trễ hoặc tự đặt thêm quy định trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm phối hợp trong giải quyết TTHC, tránh trường hợp nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan nhà nước phải thực hiện nhưng yêu cầu người dân thực hiện gây phiền hà cho người dân; gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC hàng năm với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với CBCCVC và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Quán triệt CBCCVC của đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản 6505/UBND-THKSTTHC ngày 20/7/2023 về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, quan tâm bồi dưỡng, bố trí những công chức, viên chức giỏi, có đủ năng lực chuyên môn và các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật đến làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp nhằm phục vụ tốt hơn trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. 

Tiếp tục rà soát và bố trí CBCCVC theo đề án vị trí việc làm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBCCVC, chú trọng công tác bồi dưỡng theo quy định tại Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/01/2021 và Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ; quan tâm bố trí số lượng lãnh đạo các phòng chuyên môn đúng quy định, phù hợp với việc xác định Chỉ số CCHC của tỉnh.

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước; khai thác sử dụng có hiệu quả các phân hệ phần mềm dùng chung do tỉnh triển khai; UBND cấp huyện chủ động rà soát lại các trang thiết bị, đường truyền của Trung tâm Hành chính công và Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cấp xã để đáp ứng cơ bản việc giải quyết TTHC của người dân được liên tục, không bị gián đoạn, đặc biệt là các trang thiết bị phục vụ cho việc số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ TTHC để thực hiện đảm bảo theo quy định./.

Theo Công thông tin điện tử tỉnh.


THÔNG BÁO MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1