Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông báo

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Giáo dục Phương NamThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Giáo dục Phương Nam

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Giáo dục Phương Nam (biên nhận số 000.04.19.H39-230912-0137) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Miền Nam tại thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Theo điểm c khoản 3 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định các điều kiện để tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, trong đó có điều kiện: "Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật".

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng), do đó Dự án thuộc mục V.1.1.a2, nhóm 2 (Dự án công trình dân dụng) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Giáo dục Phương Nam phải nộp là 6.900.000 đồng (Sáu triệu chín trăm ngàn đồng Việt Nam).

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Giáo dục Phương Nam có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 6600201099999 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Giáo dục Phương Nam (biên nhận số 000.04.19.H39-230912-0137) + Dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Miền Nam tại thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Giáo dục Phương Nam nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


19/09/2023 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định  báo cáo ĐTM của Công ty Cổ phần SX TM DV SBC GarmentsThông báo nộp phí thẩm định  báo cáo ĐTM của Công ty Cổ phần SX TM DV SBC Garments

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần SX TM DV SBC Garments (biên nhận số 000.04.19.H39-230911-0060) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nhà trưng bày, nhà kho thiết bị ngành điện, linh kiện điện tử, viễn thông- quy mô diện tích 50.886 m2, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Theo khoản 3 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định các điều kiện để tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, trong đó có điều kiện: "Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật".

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 15 tỷ đồng, do đó Dự án thuộc mục A.V.1.a.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty Cổ phần SX TM DV SBC Garments phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm ngàn đồng).

Công ty Cổ phần SX TM DV SBC Garments có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 6600201099999 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty Cổ phần SX TM DV SBC Garments (biên nhận số 000.04.19.H39-230911-0060) + Dự án nhà trưng bày, nhà kho thiết bị ngành điện, linh kiện điện tử, viễn thông- quy mô diện tích 50.886 m2, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty Cổ phần SX TM DV SBC Garments nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


19/09/2023 10:00 SAĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Hộ kinh doanh Cao Khánh ThiệnThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Hộ kinh doanh Cao Khánh Thiện
14/09/2023 2:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty TNHH Hải SơnThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty TNHH Hải Sơn
17/08/2023 5:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty TNHH MTV Thanh Thủy Bình DươngThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty TNHH MTV Thanh Thủy Bình Dương
16/08/2023 5:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đỉnh PhátThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đỉnh Phát
16/08/2023 5:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu HUA HONGThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty TNHH Công nghệ Vật liệu HUA HONG
16/08/2023 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của Ban Quản lý dự án Công trình Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải (HS: 000.04.19.H39-230721-0077)Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của Ban Quản lý dự án Công trình Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải (HS: 000.04.19.H39-230721-0077)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý dự án Công trình Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải về việc thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-230721-0077.

Giải quyết hồ sơ của Quý Ban, ngày 07/8/2023, Sở Công Thương ban hành Văn bản số: 2365/SCT-QLNL về kết quả thẩm định thiết kế xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp ĐT.817 đoạn Mỹ Lạc – Thạnh Phước – Mộc Hóa; hạng mục: Di dời đường dây điện 110kV, trong đó văn bản có thông báo chi phí thẩm định là 14.432.000 đồng (Mười bốn triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn đồng).

Nay, Trung tâm thông báo Ban Quản lý dự án Công trình Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải đến nhận kết quả và đề nghị thanh toán số tiền phí thẩm định nêu trên theo một trong các cách thức sau:

1.  Nộp trực tiếp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Số 2, tầng 2 ‑ Khối nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

Địa chỉ: Số 2, Tầng 2 ‑ Khối nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam ‑ Chi nhánh Long An.

Nội dung: Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật ‑ dự án + tên công trình (số biên nhận hồ sơ).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Ban Quản lý dự án Công trình Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải nộp phí thẩm định trước khi nhận kết quả.

Trân trọng./.


14/08/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Hộ kinh doanh Cổ Văn MongThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Hộ kinh doanh Cổ Văn Mong

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Hộ kinh doanh Cổ Văn Mong (biên nhận số 000.04.19.H39-230807-0248) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nâng công suất giết mổ gia súc từ 100 con/ngày lên 650 con/ngày tại ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo khoản 3 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định các điều kiện để tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, trong đó có điều kiện: "Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật".

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 2,083 tỷ đồng, do đó Dự án thuộc mục A.V.1.a.a6, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Hộ kinh doanh Cổ Văn Mong phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm nghìn đồng).

Hộ kinh doanh Cổ Văn Mong có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Hộ kinh doanh Cổ Văn Mong (biên nhận số 000.04.19.H39-230807-0248) + Dự án Nâng công suất giết mổ gia súc từ 100 con/ngày lên 650 con/ngày tại ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Hộ kinh doanh Cổ Văn Mong nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


14/08/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức HòaThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa (biên nhận số 000.04.19.H39-230728-0131) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Khu tái định cư hai bên đường ĐT 823D – Khu tái định cư 2, thị trấn Đức Hòa và xã Đức Hoà Thượng".

Theo khoản 3 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định các điều kiện để tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, trong đó có điều kiện: "Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật".

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 64.099.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục A.V.1.a.a3, nhóm 3 (Dự án hạ tầng kỹ thuật) có vốn từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa phải nộp là 9.500.000 đồng (Chín triệu năm trăm nghìn đồng).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa (biên nhận số 000.04.19.H39-230728-0131) + Dự án "Khu tái định cư hai bên đường ĐT 823D – Khu tái định cư 2, thị trấn Đức Hòa và xã Đức Hoà Thượng".

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


09/08/2023 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức HòaThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa (biên nhận số 000.04.19.H39-230727-0091) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Khu tái định cư hai bên đường ĐT 823D – Khu tái định cư 1, xã Hoà Khánh Đông".

Theo khoản 3 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định các điều kiện để tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, trong đó có điều kiện: "Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật".

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 61.000.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục A.V.1.a.a3, nhóm 3 (Dự án hạ tầng kỹ thuật) có vốn từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa phải nộp là 9.500.000 đồng (Chín triệu năm trăm nghìn đồng).

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa (biên nhận số 000.04.19.H39-230727-0091) + Dự án "Khu tái định cư hai bên đường ĐT 823D – Khu tái định cư 1, xã Hoà Khánh Đông".

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Hòa nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


08/08/2023 9:00 SAĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Lê Xuân TiếnThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Lê Xuân Tiến
04/08/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Nguyễn Văn TháiThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Nguyễn Văn Thái
02/08/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Phạm Quốc TuấnThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Phạm Quốc Tuấn
02/08/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Hộ kinh doanh Lê Công ĐượcThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Hộ kinh doanh Lê Công Được
01/08/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Nguyễn Văn HênThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Nguyễn Văn Hên
24/07/2023 5:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty TNHH SX-TM & XNK Thiên MinhThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty TNHH SX-TM & XNK Thiên Minh
24/07/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Doanh nghiệp tư nhân Năm XuânThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Doanh nghiệp tư nhân Năm Xuân
19/07/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Ban Quản lý dự án điện lực Miền NamThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Ban Quản lý dự án điện lực Miền Nam

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý dự án điện lực Miền Nam (biên nhận số 000.04.19.H39- 230629-0140) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trạm 110kV Phước Lý (KCN Cầu Tràm) và đường dây đấu nối, tỉnh Long An.

Theo khoản 3 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định các điều kiện để tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, trong đó có điều kiện: "Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật".

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 219.616.021.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục A.V.1.a.a6, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn đầu tư từ trên 200 đến 500 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Ban Quản lý dự án điện lực Miền Nam phải nộp là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Ban Quản lý dự án điện lực Miền Nam có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Ban Quản lý dự án điện lực Miền Nam (biên nhận số 000.04.19.H39-230629-0140) + Dự án Trạm 110kV Phước Lý (KCN Cầu Tràm) và đường dây đấu nối, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Ban Quản lý dự án điện lực Miền Nam nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


12/07/2023 6:00 CHĐã ban hành
thông báo nộp phí thẩm định Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh của Sở Tài nguyên và Môi trườngthông báo nộp phí thẩm định Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh của Sở Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường (biên nhận số 000.04.19.H39- 230609-0225) về việc Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, tên tài liệu: Kỷ yếu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An quá trình hình thành và phát triển (1980 – 2023).

Căn cứ Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 169/2013/TTLT-BTC-BTTTT ngày 15/11/2013 của liên Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ thù lao cho người đọc và kiểm tra, thẩm định xuất bản phẩm lưu chiểu,

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thông báo về việc thu phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh như sau:

1. Cơ quan, đơn vị nộp phí: Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Địa chỉ: Số 137 Quốc lộ 1, Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

3. Nội dung thu: Phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh.

4. Tên tài liệu: Kỷ yếu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An quá trình hình thành và phát triển (1980 – 2023).

5. Số trang (dung lượng): 232 trang (trang bìa 2 và bìa 3 không có nội dung nên tính phí thẩm định là 230 trang).

6. Khuôn khổ (định dạng): 16 x 24cm.

7. Số tiền thu: 4.456.854 đồng (Bốn triệu bốn trăm năm mươi sáu ngàn tám trăm năm mươi bốn đồng).

Sở Tài nguyên và Môi trường có thể nộp phí Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh.Tên tài liệu: Kỷ yếu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An quá trình hình thành và phát triển (1980 – 2023).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường nộp phí trước khi đến nhận kết quả./.


12/07/2023 11:00 SAĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Hộ kinh doanh Cơ sở giết mổ gia súc Hồng DiễmThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Hộ kinh doanh Cơ sở giết mổ gia súc Hồng Diễm
11/07/2023 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Long VinhThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Long Vinh

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Long Vinh (biên nhận số 000.04.19.H39- 230626-0121) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện đơn chiếc phục vụ xây dựng công trình giao thông - công suất 15.000 sản phẩm cấu kiện/năm tại xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Theo điểm c khoản 3 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định các điều kiện để tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, trong đó có điều kiện: "Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật".

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng), do đó Dự án thuộc mục V.1.1.a6, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Long Vinh phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm nghìn đồng Việt Nam).

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Long Vinh có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Long Vinh (biên nhận số 000.04.19.H39- 230626-0121) + Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện đơn chiếc phục vụ xây dựng công trình giao thông - công suất 15.000 sản phẩm cấu kiện/năm tại xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Long Vinh nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


10/07/2023 5:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty Cổ phần Nam Long VCDThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty Cổ phần Nam Long VCD
10/07/2023 4:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ ThừaThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủ Thừa
10/07/2023 4:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Nguyễn Hoàng SangThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Nguyễn Hoàng Sang
06/07/2023 4:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty TNHH xăng dầu Đông Nam SEGThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty TNHH xăng dầu Đông Nam SEG
05/07/2023 4:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty Cổ phần FREFARMThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty Cổ phần FREFARM
05/07/2023 3:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Nhựa Cẩm ThànhThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Nhựa Cẩm Thành
29/06/2023 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán công trình (HS: 000.04.19.H39-120422-5064)          Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán công trình (HS: 000.04.19.H39-120422-5064)         

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý dự án công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải về việc thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán công trình, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-120422-5064.

Giải quyết hồ sơ của Quý Ban, ngày 10/5/2022, Sở Công Thương ban hành Văn bản số: 06/TĐTK-SCT về kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán công trình: Cầu vào cơ sở cai nghiện Ma túy; hạng mục: Di dời đường điện, trong đó văn bản có thông báo chi phí thẩm định là 171.000 đồng (Một trăm bảy mươi mốt nghìn đồng).

Nay, Trung tâm thông báo Ban Quản lý dự án Công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải đến nhận kết quả và đề nghị thanh toán số tiền phí thẩm định nêu trên theo một trong các cách thức sau:

1.  Nộp trực tiếp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Số 2, tầng 2 ‑ Khối nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

Địa chỉ: Số 2, Tầng 2 ‑ Khối nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam ‑ Chi nhánh Long An.

Nội dung: Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật ‑ dự án + tên công trình (số biên nhận hồ sơ).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải nộp phí thẩm định trước khi nhận kết quả.

Trân trọng./.


28/06/2023 6:00 CHĐã ban hành
Thư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Nguyễn Hữu Tài- Hồ sơ LLTPThư xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hồ sơ của Ông Nguyễn Hữu Tài- Hồ sơ LLTP
27/06/2023 4:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang