Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông báo

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Tổng Công ty truyền tải điện quốc giaThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia (biên nhận số 000.04.19.H39-221222-5079) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Lắp máy biến áp thứ  2 Trạm biến áp 220KV Cần Đước.

Theo điểm c khoản 3 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định các điều kiện để tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, trong đó có điều kiện: "Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật".

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 322.713.205.000 tỷ đồng (Ba trăm hai mươi hai tỷ bảy trăm mười ba triệu hai trăm lẻ năm nghìn đồng), do đó Dự án thuộc mục V.1.1.a3, nhóm 3 (Dự án hạ tầng kỹ thuật) có vốn từ trên 200 đến 500 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia phải nộp là 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng chẵn).

Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia (biên nhận số 000.04.19.H39-221222-5079) + Dự án Lắp máy biến áp thứ  2 Trạm biến áp 220KV Cần Đước.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


16/01/2023 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định  báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Upway Việt NamThông báo nộp phí thẩm định  báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Upway Việt Nam

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Upway Việt Nam (biên nhận số 000.04.19.H39-191222-5243) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà xưởng may mặc với quy mô diện tích khoảng 47.130 m2.

Theo khoản 3 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định các điều kiện để tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, trong đó có điều kiện: "Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật".

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng), do đó Dự án thuộc mục A.V.1.1.a.a6, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH Upway Việt Nam phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm nghìn đồng).

Công ty TNHH Upway Việt Nam có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty TNHH Upway Việt Nam (biên nhận số 000.04.19.H39-191222-5243) + Dự án Nhà xưởng may mặc với quy mô diện tích khoảng 47.130 m2.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Upway Việt Nam nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


09/01/2023 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định  báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Wilmar Agro Việt NamThông báo nộp phí thẩm định  báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Wilmar Agro Việt Nam

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Wilmar Agro Việt Nam (biên nhận số 000.04.19.H39-221222-5084) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Nhà máy ổn định chất lượng cám gạo" tại địa điểm: Xã Tân Đông, huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An.

Theo điểm c khoản 3 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định các điều kiện để tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, trong đó có điều kiện: "Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật".

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 99.577.860.000 đồng (Chín mươi chín tỷ, năm trăm bảy mươi bảy triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng Việt Nam), do đó Dự án thuộc mục A.V.1.1.a.a6, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH Wilmar Agro Việt Nam phải nộp là 10.500.000 đồng (Mười triệu năm trăm nghìn đồng Việt Nam).

Công ty TNHH Wilmar Agro Việt Nam có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty TNHH Wilmar Agro Việt Nam (biên nhận số 000.04.19.H39-221222-5084) + Dự án "Nhà máy ổn định chất lượng cám gạo" tại địa điểm: Xã Tân Đông, huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Wilmar Agro Việt Nam nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


06/01/2023 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất két sắt Thiện ChíThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất két sắt Thiện Chí

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất két sắt Thiện Chí (biên nhận số 000.04.19.H39-131222-5134) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Sản xuất đồ gỗ nội thất, đồ gia dụng các loại (các sản phẩm làm từ gỗ, ván) tại địa điểm: xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Theo điểm c khoản 3 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định các điều kiện để tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, trong đó có điều kiện: "Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật".

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 12 tỷ đồng (Mười hai tỷ đồng Việt Nam), do đó Dự án thuộc mục V.1.1.a6, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất két sắt Thiện Chí phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn).

Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất két sắt Thiện Chí có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất két sắt Thiện Chí (biên nhận số 000.04.19.H39-131222-5134) + Dự án Sản xuất đồ gỗ nội thất, đồ gia dụng các loại (các sản phẩm làm từ gỗ, ván) tại địa điểm: xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất két sắt Thiện Chí nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


06/01/2023 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán công trình (HS: 000.04.19.H39-131222-5029)Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán công trình (HS: 000.04.19.H39-131222-5029)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý dự án công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải về việc thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán công trình, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-131222-5029.

Giải quyết hồ sơ của Quý Ban, ngày 22/12/2022, Sở Công Thương ban hành Văn bản số: 19/TĐTK-SCT về kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán công trình: Đường tỉnh 819; hạng mục: Di dời đường điện, trong đó văn bản có thông báo chi phí thẩm định là 3.242.000 đồng (Ba triệu hai trăm bốn mươi hai nghìn đồng).

Nay, Trung tâm thông báo Ban Quản lý dự án Công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải đến nhận kết quả và đề nghị thanh toán số tiền phí thẩm định nêu trên theo một trong các cách thức sau:

1.  Nộp trực tiếp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Số 2, tầng 2 ‑ Khối nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

Địa chỉ: Số 2, Tầng 2 ‑ Khối nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam ‑ Chi nhánh Long An.

Nội dung: Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật ‑ dự án + tên công trình (số biên nhận hồ sơ).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải nộp phí thẩm định trước khi nhận kết quả.

Trân trọng./.


06/01/2023 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán công trình (HS: 000.04.19.H39-141022-5080)          Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán công trình (HS: 000.04.19.H39-141022-5080)         

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý dự án công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải về việc thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán công trình, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-141022-5080.

Giải quyết hồ sơ của Quý Ban, ngày 22/8/2022, Sở Công Thương ban hành Văn bản số: 15/TĐTK-SCT về kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán công trình: Nâng cấp, mở rộng ĐT.824 (đoạn từ Tua Một đến cầu Kênh Ranh); hạng mục: Di dời đường điện trung hạ thế, trong đó văn bản có thông báo chi phí thẩm định là 2.436.000 đồng (Hai triệu bốn trăm ba mươi sáu nghìn đồng).

Nay, Trung tâm thông báo Ban Quản lý dự án Công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải đến nhận kết quả và đề nghị thanh toán số tiền phí thẩm định nêu trên theo một trong các cách thức sau:

1.  Nộp trực tiếp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Số 2, tầng 2 ‑ Khối nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

Địa chỉ: Số 2, Tầng 2 ‑ Khối nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam ‑ Chi nhánh Long An.

Nội dung: Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật ‑ dự án + tên công trình (số biên nhận hồ sơ).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải nộp phí thẩm định trước khi nhận kết quả.

Trân trọng./.


10/11/2022 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán công trình (HS: 000.04.19.H39-141022-5078) Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán công trình (HS: 000.04.19.H39-141022-5078)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý dự án công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải về việc thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán công trình, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-141022-5078.

Giải quyết hồ sơ của Quý Ban, ngày 03/11/2022, Sở Công Thương ban hành Văn bản số: 16/TĐTK-SCT về kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán công trình: Cải tạo, nâng cấp ĐT.817 (đoạn Mỹ Lạc – Thạnh Phước – Mộc Hóa); hạng mục: Di dời đường điện trung hạ thế, trong đó văn bản có thông báo chi phí thẩm định là 1.672.000 đồng (Một triệu sáu trăm bảy mươi hai nghìn đồng).

Nay, Trung tâm thông báo Ban Quản lý dự án Công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải đến nhận kết quả và đề nghị thanh toán số tiền phí thẩm định nêu trên theo một trong các cách thức sau:

1.  Nộp trực tiếp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Số 2, tầng 2 ‑ Khối nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

Địa chỉ: Số 2, Tầng 2 ‑ Khối nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam ‑ Chi nhánh Long An.

Nội dung: Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật ‑ dự án + tên công trình (số biên nhận hồ sơ).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải nộp phí thẩm định trước khi nhận kết quả.

Trân trọng./.


10/11/2022 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (HS: 000.04.19.H39-300922-5103) Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (HS: 000.04.19.H39-300922-5103)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý dự án công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải về việc thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán công trình, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-300922-5103.

Giải quyết hồ sơ của Quý Ban, ngày 22/8/2022, Sở Công Thương ban hành Văn bản số: 14/TĐTK-SCT về kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán công trình: Sửa chữa  ĐT.827D đoạn từ Nguyễn Thông đến ĐT.827; hạng mục: Di dời đường điện, trong đó văn bản có thông báo chi phí thẩm định là 1.224.000 đồng (Một triệu hai trăm hai mươi bốn nghìn đồng).

Nay, Trung tâm thông báo Ban Quản lý dự án Công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải đến nhận kết quả và đề nghị thanh toán số tiền phí thẩm định nêu trên theo một trong các cách thức sau:

1.  Nộp trực tiếp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Số 2, tầng 2 ‑ Khối nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

Địa chỉ: Số 2, Tầng 2 ‑ Khối nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam ‑ Chi nhánh Long An.

Nội dung: Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật ‑ dự án + tên công trình (số biên nhận hồ sơ).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải nộp phí thẩm định trước khi nhận kết quả.

Trân trọng./.


28/10/2022 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (HS: 000.04.19.H39-200922-5121) Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (HS: 000.04.19.H39-200922-5121)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý dự án công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải về việc thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-200922-5121.

Giải quyết hồ sơ của Quý Ban, ngày 22/8/2022, Sở Công Thương ban hành Văn bản số: 13/TĐTK-SCT về kết quả thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán công trình: Mở rộng ĐT.827D đoạn từ cầu Bình Cách đến ĐT.827; hạng mục: Di dời trụ điện trung hạ thế, trong đó văn bản có thông báo chi phí thẩm định là 296.000 đồng (Hai trăm chín mươi sáu nghìn đồng).

Nay, Trung tâm thông báo Ban Quản lý dự án Công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải đến nhận kết quả và đề nghị thanh toán số tiền phí thẩm định nêu trên theo một trong các cách thức sau:

1.  Nộp trực tiếp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Số 2, tầng 2 ‑ Khối nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

Địa chỉ: Số 2, Tầng 2 ‑ Khối nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam ‑ Chi nhánh Long An.

Nội dung: Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật ‑ dự án + tên công trình (số biên nhận hồ sơ).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải nộp phí thẩm định trước khi nhận kết quả.

Trân trọng./.


27/10/2022 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Xây dựng Gia ThịnhThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Xây dựng Gia Thịnh

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Xây dựng Gia Thịnh (biên nhận số 000.04.19.H39-160922-5007) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn - Diện tích 17.688 m2".

Theo khoản 3 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định các điều kiện để tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, trong đó có điều kiện: "Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật".

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.4 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 25.197.789.502 đồng (Hai mươi lăm tỉ một trăm chín mươi bảy triệu bảy trăm tám mươi chín ngàn năm trăm lẻ hai đồng), do đó Dự án thuộc mục A.V.1.a.a3, nhóm 3 (Dự án hạ tầng kỹ thuật) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Xây dựng Gia Thịnh phải nộp là 7.500.000 đồng (Bảy triệu năm trăm ngàn đồng).

Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Xây dựng Gia Thịnh có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Xây dựng Gia Thịnh (biên nhận số 000.04.19.H39-160922-5007) + Dự án "Xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn - Diện tích 17.688 m2".

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Xây dựng Gia Thịnh nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


17/10/2022 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định  báo cáo ĐTM của Hộ kinh doanh Huỳnh Văn ChoThông báo nộp phí thẩm định  báo cáo ĐTM của Hộ kinh doanh Huỳnh Văn Cho

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Hộ kinh doanh Huỳnh Văn Cho (biên nhận số 000.04.19.H39-300922-5166) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án kho chứa hàng nông sản, diện tích 4.847 m2 tại xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Theo khoản 3 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định các điều kiện để tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, trong đó có điều kiện: "Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật".

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 10 tỷ đồng, do đó Dự án thuộc mục A.V.1.a.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Hộ kinh doanh Huỳnh Văn Cho phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm ngàn đồng).

Hộ kinh doanh Huỳnh Văn Cho có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Hộ kinh doanh Huỳnh Văn Cho (biên nhận số 000.04.19.H39-300922-5166) + Dự án kho chứa hàng nông sản, diện tích 4.847 m2 tại xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Hộ kinh doanh Huỳnh Văn Cho nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


17/10/2022 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quang NghệThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quang Nghệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quang Nghệ (biên nhận số 000.04.19.H39-120922-5079) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Kho chứa hàng sắt thép với diện tích 7.413,7 m2" tại địa điểm: Hương lộ 10, ấp 7B, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Theo khoản 3 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định các điều kiện để tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, trong đó có điều kiện: "Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật".

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng Việt Nam), do đó Dự án thuộc mục A.V.1.1.a.a2, nhóm 2 (Dự án công trình dân dụng) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quang Nghệ phải nộp là 6.900.000 đồng (Sáu triệu chín trăm nghìn đồng).

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quang Nghệ có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quang Nghệ (biên nhận số 000.04.19.H39-120922-5079) + Dự án "Kho chứa hàng sắt thép với diện tích 7.413,7 m2" tại địa điểm: Hương lộ 10, ấp 7B, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quang Nghệ nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


05/10/2022 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình phát sinh của Ban QLDA CTGT (HS: 000.04.19.H39-240822-5186) Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình phát sinh của Ban QLDA CTGT (HS: 000.04.19.H39-240822-5186)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý dự án công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải về việc thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-240822-5186.

Giải quyết hồ sơ của Quý Ban, ngày 25/8/2022, Sở Công Thương ban hành Văn bản số: 12/TĐTK-SCT về kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình phát sinh: Đường Liên xã Thủy Tây – Thạnh Phú – Thạnh Phước; hạng mục: Di dời đường điện trung hạ thế và trạm biến áp, trong đó văn bản có thông báo chi phí thẩm định là 379.000 đồng (Ba trăm bảy mươi chín nghìn đồng).

Nay, Trung tâm thông báo Ban Quản lý dự án Công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải đến nhận kết quả và đề nghị thanh toán số tiền phí thẩm định nêu trên theo một trong các cách thức sau:

1.  Nộp trực tiếp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Số 2, tầng 2 ‑ Khối nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1 A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

Địa chỉ: Số 2, Tầng 2 ‑ Khối nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1 A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam ‑ Chi nhánh Long An.

Nội dung: Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật ‑ dự án + tên công trình (số biên nhận hồ sơ).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải nộp phí thẩm định trước khi nhận kết quả.

Trân trọng./.


05/10/2022 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Bất động sản Cọ vàng Phước HưngThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Bất động sản Cọ vàng Phước Hưng

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Bất động sản Cọ vàng Phước Hưng (biên nhận số 000.04.19.H39-160922-5208) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu dân cư Phước Hưng, quy mô 107.128,73 m2 kèm theo hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Theo khoản 3 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định các điều kiện để tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, trong đó có điều kiện: "Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật".

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 2080/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 180.000.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục V.1.1.a3, nhóm 3 (Dự án hạ tầng kỹ thuật) có vốn từ trên 100 đến 200 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH Bất động sản Cọ vàng Phước Hưng phải nộp là 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng).

Công ty TNHH Bất động sản Cọ vàng Phước Hưng có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty TNHH Bất động sản Cọ vàng Phước Hưng (biên nhận số 000.04.19.H39-160922-5208) + Dự án Khu dân cư Phước Hưng, quy mô 107.128,73 m2 kèm theo hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Bất động sản Cọ vàng Phước Hưng nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


04/10/2022 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định  báo cáo ĐTM của Hộ cá nhân Nguyễn Văn ThạnhThông báo nộp phí thẩm định  báo cáo ĐTM của Hộ cá nhân Nguyễn Văn Thạnh

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Hộ cá nhân Nguyễn Văn Thạnh (biên nhận số 000.04.19.H39-310822-5006) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà kho chứa máy móc cơ khí các loại với diện tích 21.195,8 m2.

Theo khoản 3 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định các điều kiện để tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, trong đó có điều kiện: "Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật".

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng), do đó Dự án thuộc mục A.V.1.1.a.a2, nhóm 2 (Dự án công trình dân dụng) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Hộ cá nhân Nguyễn Văn Thạnh phải nộp là 6.900.000 đồng (Sáu triệu chín trăm ngàn đồng).

Hộ cá nhân Nguyễn Văn Thạnh có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Hộ cá nhân Nguyễn Văn Thạnh (biên nhận số 000.04.19.H39-310822-5006) + Dự án Nhà kho chứa máy móc cơ khí các loại với diện tích 21.195,8 m2.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Hộ cá nhân Nguyễn Văn Thạnh nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


03/10/2022 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH phát triển nhà đất Đức Thành Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH phát triển nhà đất Đức Thành

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH phát triển nhà đất Đức Thành (biên nhận số 000.04.19.H39-150922-5073) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu dân cư, diện tích 73.861,7 m2, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo khoản 3 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định các điều kiện để tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, trong đó có điều kiện: "Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật".

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 158 tỷ đồng, do đó Dự án thuộc mục A.V.1.a.a3, nhóm 3 (Dự án hạ tầng kỹ thuật) có vốn từ 100 đến 500 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH phát triển nhà đất Đức Thành phải nộp là 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng).

Công ty TNHH phát triển nhà đất Đức Thành có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty TNHH phát triển nhà đất Đức Thành (biên nhận số 000.04.19.H39-150922-5073) + Dự án Khu dân cư, diện tích 73.861,7 m2, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH phát triển nhà đất Đức Thành nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


28/09/2022 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH SX – TM Trần Duy Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH SX – TM Trần Duy

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH SX – TM Trần Duy (biên nhận số 000.04.19.H39-250822-5030) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Cửa hàng trưng bày các sản phẩm bằng sắt, inox, nhôm, gỗ  - quy mô 945 m2.

Theo khoản 3 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định các điều kiện để tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, trong đó có điều kiện: "Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật".

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 15 tỷ đồng, do đó Dự án thuộc mục A.V.1.a.a6, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ trên 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH SX – TM Trần Duy phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm nghìn đồng).

Công ty TNHH SX – TM Trần Duy có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty TNHH SX – TM Trần Duy (biên nhận số 000.04.19.H39-250822-5030) + Dự án Cửa hàng trưng bày các sản phẩm bằng sắt, inox, nhôm, gỗ  - quy mô 945 m2.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH SX – TM Trần Duy nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


28/09/2022 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Cơ khí chính xác Trọng TiếnThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Cơ khí chính xác Trọng Tiến

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Cơ khí chính xác Trọng Tiến (biên nhận số 000.04.19.H39-290822-5006) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà kho, cửa hàng mua bán máy móc thiết bị, diện tích khoảng 3.416m2.

Theo khoản 3 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định các điều kiện để tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, trong đó có điều kiện: "Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật".

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 15.500.000.000 đồng (Mười lăm tỷ năm trăm triệu đồng), do đó Dự án thuộc mục A.V.1.a.a2, nhóm 2 (Dự án công trình dân dụng) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH Cơ khí chính xác Trọng Tiến phải nộp là 6.900.000 đồng (Sáu triệu chín trăm ngàn đồng).

Công ty TNHH Cơ khí chính xác Trọng Tiến có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty TNHH Cơ khí chính xác Trọng Tiến (biên nhận số 000.04.19.H39-290822-5006) + Dự án Nhà kho, cửa hàng mua bán máy móc thiết bị, diện tích khoảng 3.416m2.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Cơ khí chính xác Trọng Tiến nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


19/09/2022 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Bất động sản Đức Trung – Thuận ĐạoThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Bất động sản Đức Trung – Thuận Đạo

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Bất động sản Đức Trung – Thuận Đạo (biên nhận số 000.04.19.H39-220822-5130) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu nhà ở thương mại Đức Trung – Thuận Đạo diện tích 26.101,7m2 tại Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Theo khoản 3 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định các điều kiện để tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, trong đó có điều kiện: "Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật".

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 314.907.290.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục A.V.1.1.a2, nhóm 2 (Dự án công trình dân dụng) có vốn từ trên 200 đến 500 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH Bất động sản Đức Trung – Thuận Đạo phải nộp là 16.000.000 đồng (Mười sáu triệu đồng).

Công ty TNHH Bất động sản Đức Trung – Thuận Đạo có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty TNHH Bất động sản Đức Trung – Thuận Đạo (biên nhận số 000.04.19.H39-220822-5130) + Dự án Khu nhà ở thương mại Đức Trung – Thuận Đạo diện tích 26.101,7m2 tại Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Bất động sản Đức Trung – Thuận Đạo nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


06/09/2022 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Trần TỷThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Trần Tỷ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Trần Tỷ (biên nhận số 000.04.19.H39-220822-5195) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án kho chứa thiết bị gia dụng, điện lạnh, diện tích 31.199,4 m2 tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Theo khoản 3 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định các điều kiện để tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, trong đó có điều kiện: "Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật".

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 15 tỷ đồng, do đó Dự án thuộc mục A.V.1.a.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH Trần Tỷ phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm ngàn đồng).

Công ty TNHH Trần Tỷ có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty TNHH Trần Tỷ (biên nhận số 000.04.19.H39-220822-5195) + Dự án kho chứa thiết bị gia dụng, điện lạnh, diện tích 31.199,4 m2 tại xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Trần Tỷ nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


06/09/2022 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc mất tín hiệu điện thoại tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.Thông báo về việc mất tín hiệu điện thoại tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Thông báo: Do sự cố đường dây cáp điện thoại (bị cắt trộm) nên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tạm thời các số điện thoại của các quầy Lễ tân, Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả không nghe, gọi được. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã liên hệ VNPT Long An để sớm khắc phục sự cố như trên.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo đến người dân và quý cơ quan, tổ chức được biết và thông cảm sự cố bất khả kháng này! trân trọng cảm ơn./.


26/08/2022 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (HS: 000.04.19.H39-080722-5055)Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (HS: 000.04.19.H39-080722-5055)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Dịch vụ Tài nguyên Môi trường về việc thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-080722-5055.

Giải quyết hồ sơ của Quý Trung tâm, ngày 23/08/2022, Sở Công Thương ban hành Văn bản số: 2395/SCT-QLNL về kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của công trình: Đường vành đai thành phố Tân An và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây (Tiểu dự án bồi thường, tái định cư các đoạn còn lại thuộc địa bàn thành phố Tân An); hạng mục: Di dời trụ điện cao thế số 33 đường dây 110kV (172 Long An – 171 Tân Hương), trong đó văn bản có thông báo chi phí thẩm định là 3.612.000 đồng (Ba triệu sáu trăm mười hai nghìn đồng).

Nay, Trung tâm thông báo Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Dịch vụ Tài nguyên Môi trường đến nhận kết quả và đề nghị thanh toán số tiền phí thẩm định nêu trên theo một trong các cách thức sau:

1.  Nộp trực tiếp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Số 2, tầng 2 ‑ Khối nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1 A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

Địa chỉ: Số 2, Tầng 2 ‑ Khối nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1 A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam ‑ Chi nhánh Long An.

Nội dung: Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật ‑ dự án + tên công trình (số biên nhận hồ sơ).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Dịch vụ Tài nguyên Môi trường nộp phí thẩm định trước khi nhận kết quả.

Trân trọng./.


26/08/2022 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH MTV Kim Ngọc TàiThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH MTV Kim Ngọc Tài

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH MTV Kim Ngọc Tài (biên nhận số 000.04.19.H39-160822-5066) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà kho chứa sản phẩm nhựa và cửa hàng mua bán nón bảo hiểm - diện tích 13.054,1 m2, địa điểm: xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Theo điểm c khoản 3 Điều 13 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có quy định các điều kiện để tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định, trong đó có điều kiện: "Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật".

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng), do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a6, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH MTV Kim Ngọc Tài phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm nghìn đồng).

Công ty TNHH MTV Kim Ngọc Tài có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty TNHH MTV Kim Ngọc Tài (biên nhận số 000.04.19.H39-160822-5066) + Dự án Nhà kho chứa sản phẩm nhựa và cửa hàng mua bán nón bảo hiểm - diện tích 13.054,1 m2, địa điểm: xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH MTV Kim Ngọc Tài nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


23/08/2022 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-170622-5200) của Hợp tác xã rau an toàn Mười HaiThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-170622-5200) của Hợp tác xã rau an toàn Mười Hai

Ngày 17/6/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất quy mô 16 m3/ngày đêm tại ấp 4, xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An của Hợp tác xã rau an toàn Mười Hai; mã số000.04.19.H39-170622-5200. 

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Hợp tác xã rau an toàn Mười Hai thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Hợp tác xã rau an toàn Mười Hai. Trung tâm nhận lỗi với Hợp tác xã rau an toàn Mười Hai vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Hợp tác xã rau an toàn Mười Hai đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Hợp tác xã rau an toàn Mười Hai vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Hợp tác xã rau an toàn Mười Hai./.


05/08/2022 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-230622-5008) của Công ty TNHH Tàu Thủy Đại NamThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ  (HS số: 000.04.19.H39-230622-5008) của Công ty TNHH Tàu Thủy Đại Nam

Ngày 23/6/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng đóng tàu thủy Sài Gòn, diện tích khoảng 11.703 m2 tại xã Tân Lân, huyện Cần Đước của Công ty TNHH Tàu Thủy Đại Nam; mã số000.04.19.H39-230622-5008. 

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.


05/08/2022 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo bổ sung hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-140722-5187) của Công ty TNHH Mỹ NgọcThông báo bổ sung hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-140722-5187) của Công ty TNHH Mỹ Ngọc

Ngày 14/7/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh của Công ty TNHH Mỹ Ngọcbiên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-140722-5187.

Qua xem xét hồ sơ của Quý Công ty, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 4790/SNN-CCKL ngày 02/8/2022 về việc yêu cầu bổ sung hồ sơ của TTHC về Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Để được xem xét giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty hoàn thiện hồ sơ theo Văn bản số Văn bản số 4790/SNN-CCKL ngày 02/8/2022 và nộp lại Trung tâm chậm nhất ngày 10/8/2022. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.


04/08/2022 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo bổ sung hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-260722-5276) của ông Phạm Công DuyThông báo bổ sung hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-260722-5276) của ông Phạm Công Duy

Ngày 26/7/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh của ông Phạm Công Duybiên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260722-5276.

Qua xem xét hồ sơ của ông Phạm Công Duy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 4789/SNN-CCKL ngày 02/8/2022 về việc yêu cầu bổ sung hồ sơ của TTHC về Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Để được xem xét giải quyết, Trung tâm đề nghị ông Phạm Công Duy hoàn thiện hồ sơ theo Văn bản số Văn bản số 4789/SNN-CCKL ngày 02/8/2022 và nộp lại Trung tâm chậm nhất ngày 10/8/2022. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, ông Phạm Công Duy vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.


04/08/2022 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo bổ sung hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-280722-5107) của ông Lê Hùng NhớThông báo bổ sung hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-280722-5107) của ông Lê Hùng Nhớ

Ngày 28/7/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh của ông Lê Hùng Nhớbiên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-280722-5107.

Qua xem xét hồ sơ của ông Lê Hùng Nhớ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 4788/SNN-CCKL ngày 02/8/2022 về việc yêu cầu bổ sung hồ sơ của TTHC về Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Để được xem xét giải quyết, Trung tâm đề nghị ông Lê Hùng Nhớ hoàn thiện hồ sơ theo Văn bản số Văn bản số 4788/SNN-CCKL ngày 02/8/2022 và nộp lại Trung tâm chậm nhất ngày 10/8/2022. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, ông Lê Hùng Nhớ vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.


04/08/2022 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo bổ sung hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-060722-5127) của Công ty Cổ phần SX TM Kỹ thuật Hợp Thành PhátThông báo bổ sung hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-060722-5127) của Công ty Cổ phần SX TM Kỹ thuật Hợp Thành Phát

   Ngày 06/7/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của Dự án "Nhà máy sản xuất thiết bị điện các loại (motor quạt, ổ cắm và công tắc điện) - công suất 50 tấn sản phẩm/năm tương đương 100.000 sản phẩm/năm và chế tác khuôn định hình - công suất 10 tấn sản phẩm/năm tương đương 20 khuôn/năm" tại địa điểm: Lô B19 (thửa đất số 1060, tờ bản đồ số 18 và thửa đất số 1037, tờ bản đồ số 18), đường số 2, CCN Hải Sơn Đức Hòa Đông, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An của Công ty Cổ phần SX TM Kỹ thuật Hợp Thành Phátbiên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-060722-5127.

  Qua xem xét hồ sơ của Quý Công ty, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 5000/STNMT-QLMT ngày 02/8/2022 về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần Delta Cropcare. Để được xem xét giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty hoàn thiện hồ sơ theo Văn bản số 5000/STNMT-QLMT ngày 02/8/2022 và nộp lại Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

  Trân trọng./.


04/08/2022 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-270722-5206) của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung ThànhThông báo thời hạn giải quyết hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-270722-5206) của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành

Ngày 27/7/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng & Xuất nhập khẩu Trung Thành, quy mô 1.500 m3/ngày đêm tại KCN Cầu Tràm, ấp Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An; mã số000.04.19.H39-270722-5206. 

Tuy nhiên cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Quý Công ty thông cảm. 

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty ./.


04/08/2022 10:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang