image banner
CƠ CẤU - TỔ CHỨC

I. Ban Giám đốc:

1. Giám đốc: Nguyễn Minh Sang - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Anh-tin-bai

 

Số điện thoại liên hệ: 0907 203 447

Lĩnh vực phụ trách:

- Thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý toàn diện các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.

 - Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về mọi hoạt động của Trung tâm.

QĐ- bổ nhiệm GĐ Trung tâm PVHCC tỉnh-Nguyễn Minh Sang.signed.pdf

2. Phó Giám đốc: Ông Lưu Hiếu Trung

Anh-tin-bai

 

Số điện thoại liên hệ: 0918 700 837

Lĩnh vực phụ trách:

- Theo dõi, điều hành hoạt động thường xuyên của Trung tâm, trừ những hoạt động, những việc thuộc thẩm quyền xử lý trực tiếp của Giám đốc Trung tâm.

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC và Bộ phận Thông tin tuyên truyền;

- Phụ trách việc hướng dẫn, tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC của các sở, ngành tỉnh, trừ các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh (kể cả việc phối hợp rà soát quy trình nội bộ, các khó khăn của các sở, ngành để chuẩn hóa, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định).

- Phụ trách theo dõi, đôn đốc việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần; việc thực hiện số hóa hồ sơ; việc thực hiện thanh toán trực tuyến; dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến TTHC và đảm bảo vận hành thông suốt của Cổng dịch vụ công tỉnh; phối hợp với đơn vị tư vấn công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC.

- Đôn đốc các sở, ngành trong việc trả lời các câu hỏi của người dân, tổ chức trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

- Phụ trách việc quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

QĐ- bổ nhiệm PGĐ Trung tâm PVHCC tỉnh-Lưu Hiếu Trung.signed.pdf

3. Phó Giám đốc: Võ Hồng Trinh 

 

Anh-tin-bai

 

Số điện thoại liên hệ: 0944 727 319

Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Phòng Hành chính - Tổng hợp; Bộ phận lễ tân và Trang thông tin điện tử của Trung tâm.

- Phụ trách việc hướng dẫn, tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC của các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh (kể cả việc phối hợp rà soát quy trình nội bộ, các khó khăn của các sở, ngành, các cơ quan ngành dọc để chuẩn hóa, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định).

- Theo dõi giám sát việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm và hoạt động của các Trung tâm Hành chính công cấp huyện; việc công bố và niêm yết TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm.

- Theo dõi việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đến thực hiện TTHC; theo dõi giám sát thái độ, cung cách làm việc của cán bộ biệt phái của các sở, ngành, cơ quan ngành dọc trong thực hiện nhiệm vụ.

- Phối hợp với Ban Quản lý Tòa nhà Khối nhà cơ quan 4 theo dõi, quản lý hoạt động của Khối nhà cơ quan 4 theo quy định và hợp đồng đã ký kết giữa Trung tâm với đơn vị Quản lý.

II. Các bộ phận:

1. Bộ phận Hành chính – Tổng hợp:  

Số điện thoại: 02723.979123

Thực hiện nhiệm vụ chính là tham mưu điều phối các hoạt động quản lý, điều hành theo chương trình, kế hoạch công tác của lãnh đạo Trung tâm; công tác tổng hợp, báo cáo kết quả, tình hình hoạt động của Trung tâm cấp tỉnh và cấp huyện; tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng; hành chính, quản trị, tài vụ; quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm; công tác văn thư.

2. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: 

Số điện thoại: 02723.979299

Thực hiện nhiệm vụ chính là hướng dẫn thực hiện TTHC; tiếp nhận hồ sơ TTHC; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết TTHC; trả kết quả giải quyết TTHC; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu, thu hộ phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

3. Bộ phận Thông tin: 

Số điện thoại: 02723.552489

Thực hiện nhiệm vụ chính là: tham mưu công tác ứng dụng công nghệ thông tin của Trung tâm và Văn phòng UBND tỉnh; Quản lý trang thiết bị công nghệ thông tin của Văn phòng UBND tỉnh, duy trì hoạt động hệ thống mạng nội bộ, kết nối internet phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh, quản lý các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu, thông tin trên mạng, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin theo quy định; Quản lý, vận hành hệ thống trang thiết bị kỹ thuật phục vụ các cuộc họp trực tuyến giữa UBND tỉnh với Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và UBND cấp huyện, cấp xã.

QĐ-UBND thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.pdf

Phan cong Nhiem vu_HCC 2023.signed.pdf

THÔNG BÁO MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1