image banner
GIỚI THIỆU CHUNG

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

CỦA TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH LONG AN


Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An được thành lập theo Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Văn phòng UBND tỉnh (trực tiếp là Chánh Văn phòng UBND tỉnh), đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định, được Nhà nước bảo đảm một phần kinh phí hoạt động.

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, những TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, những TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, của UBND cấp huyện được giao tiếp nhận tại Trung tâm. Đồng thời, thực hiện chức năng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu hình thành Một cửa điện tử của tỉnh hợp nhất với Cổng thông tin điện tử tỉnh đáp ứng yêu cầu kết nối với trục liên thông quốc gia theo lộ trình xây dựng chính quyền điện tử của Chính phủ.

Trung tâm là đầu mối tập trung và chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, theo dõi, đôn đốc sở ngành, các đơn vị liên quan trong quá trình giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa liên thông; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và các dịch vụ hỗ trợ pháp lý cần thiết khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện TTHC.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh  nhiệm vụ cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

- Công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh mục TTHC được thực hiện tại Trung tâm; các nội dung TTHC được công khai theo quy định của pháp luật về kiểm soát TTHC và về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; hỗ trợ những trường hợp không có khả năng tiếp cận TTHC được công khai bằng phương tiện điện tử.

- Hướng dẫn thực hiện TTHC; tiếp nhận hồ sơ TTHC; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết TTHC; trả kết quả giải quyết TTHC; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu, thu hộ phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết, trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân đối với trường hợp TTHC yêu cầu giải quyết ngay trong ngày hoặc các TTHC được giao hoặc ủy quyền cho công chức, viên chức tại Trung tâm giải quyết; hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan khác có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC; chuyển ý kiến giải trình của cơ quan có thẩm quyền về các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến tổ chức, cá nhân.

- Bố trí trang thiết bị tại khu vực cung cấp thông tin, TTHC; khu vực tiếp nhận và trả kết quả được chia thành từng quầy tương ứng với từng lĩnh vực khác nhau; bố trí đủ ghế ngồi chờ, bàn để viết, máy tính có kết nối mạng dành cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; lắp đặt camera theo dõi toàn bộ khu vực làm việc của Trung tâm có kết nối với cơ quan nhà nước cấp trên và trong toàn hệ thống; bố trí khu vực đặt các trang thiết bị: máy lấy số xếp hàng tự động kết nối tới Hệ thống thông tin một cửa điện tử; các màn hình cảm ứng phục vụ tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin, thủ tục hành chính, tra cứu kết quả giải quyết TTHC.

- Bố trí khu vực cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết về pháp lý, thanh toán phí, lệ phí, nộp thuế, phiên dịch tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc (nếu cần), sao chụp, in ấn tài liệu và các dịch vụ cần thiết khác khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo mức giá dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện việc hướng dẫn, hỗ trợ, theo dõi, giám sát và kiểm tra việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Triển khai thực hiện các chủ trương, quy định của pháp luật về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh, báo cáo Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

- Chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh; tham mưu thực hiện xây dựng chính quyền điện tử tại Văn phòng UBND tỉnh

- Quản lý trang thiết bị công nghệ thông tin của Văn phòng UBND tỉnh, duy trì hoạt động hệ thống mạng nội bộ, kết nối internet phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh, quản lý các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu, thông tin trên mạng, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin theo quy định.

- Quản lý, vận hành hệ thống trang thiết bị kỹ thuật phục vụ các cuộc họp trực tuyến giữa UBND tỉnh với Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và UBND cấp huyện, cấp xã.

- Giữ vai trò đầu mối theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy chế quản lý và điều hành hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh; chịu trách nhiệm đảm bảo nội dung xuyên suốt quá trình hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh, phối hợp cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

- Biên tập, xuất bản và phát hành Công báo tỉnh (bản in và bản điện tử), tích hợp Công báo điện tử của Chính phủ, theo dõi quản lý việc sử dụng theo quy định.

- Hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ các giải pháp công nghệ theo tiêu chuẩn, quy định thống nhất cho các cơ quan, đơn vị có yêu cầu; thực hiện các dịch vụ về công nghệ thông tin theo đúng qui định của pháp luật có liên quan.

- Giữ mối quan hệ công tác với Trung tâm Tin học - Văn phòng Chính phủ, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành, liên thông văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ.

- Tham mưu Chánh Văn phòng triển khai thực hiện kết nối liên thông bốn cấp, một cửa điện tử của Văn phòng Chính phủ.

- Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thuộc lĩnh vực hoạt động theo phân công của Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật.

3. Quyền hạn:

- Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC.

- Từ chối tiếp nhận các hồ sơ chưa đúng quy định; chủ trì theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết TTHC theo đúng quy trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền thông tin về việc tiếp nhận và tiến độ giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; đôn đốc các cơ quan, đơn vị tham gia Trung tâm xử lý hồ sơ đến hoặc quá thời hạn giải quyết.

- Theo dõi, đôn đốc, nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức do các cơ quan có thẩm quyền cử đến công tác tại Trung tâm về việc chấp hành thời gian lao động, các quy định của pháp luật về chế độ công vụ, quy chế văn hóa công sở, nội quy của cơ quan.

- Đề xuất việc đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, thực hiện công vụ đúng thời hạn, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

- Quản lý, đề xuất cấp có thẩm quyền nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm ứng dụng của các Hệ thống thông tin một cửa điện tử; tham gia bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình khai thác, sử dụng các Hệ thống này.

- Thực hiện các quyền hạn khác được giao theo quy định của pháp luật.

File đính kèm: 

THÔNG BÁO MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1